Europalov - uke 4/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 4/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.-31.1.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen - Åpen konsultasjon (evaluering av direktivet) igangsatt av Kommisjonen 26.1.2016

ENERGI
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift - Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 25.1.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Prospektforordningen for verdipapirer - Faktaark publisert av Folketinget 28.1.2016. Dansk departementsnotat offentliggjort 26.1.2016.
I tilknytning til arbeidet med å skape en kapitalmarkedsunion, har Kommisjonen lagt fram forslag til nytt, revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Det eksisterende prospektdirektivet fra 2003 foreslås avløst av en forordning. Kommisjonen har samtidig utarbeidet supplerende bestemmelser til dagens prospekdirektiv.

- Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester - Norsk høring igangsatt av Finansdepartementet 25.1.2016
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.1.2016
- Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.1.2016
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsiktig verdifastsettelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2016
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann - EØS-notat offentliggjort 29.1.2016
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter - EØS-notat offentliggjort 29.1.2016
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør - EØS-notat offentliggjort 29.1.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Beskyttelse av forretningshemmeligheter - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet godkjent av EPs justiskomite 28.1.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import og transitt av fjørfevarer fra Minnesota i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 25.1.2016
- Makedonias program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns - Norsk forskrift kunngjort 26.1.2016, EØS-notat offentliggjort 28.1.2016
- Storfebesetninger i regioner og land som er fri for brucellose, bovin tuberkulose og enzooisk bovin leukose - EØS-notat offentliggjort 25.1.2016
Import og transitt av fjørfeprodukter fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 22.1.2016
- Import fra Mexico av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.1.2016. EØS-notat offentliggjort 28.1.2016
- Import og transitt av fjørfevarer fra Mexico i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 26.1.2016. EØS-notat offentliggjort 28.1.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2016. EØS-notat offentliggjort 25.1.2016.

Plantesanitære forhold
- Handel med såvare fra olje- og fibervekster - EØS-notat offentliggjort 25.1.2016

Næringsmidler
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.1.2016
- Godkjenning av en helsepåstand for bruk på matvarer - EØS-notat offentliggjort 28.1.2016
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - EØS-notat offentliggjort 25.1.2016
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.1.2016
- Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum - EØS-notat offentliggjort 25.1.2016

MILJØ
Avfallssortering i EUs medlemsland - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.1.2016.
Ljubljana, Helsingfors og Tallinn scorer høyest i en fersk studie av avfallssortering i europeiske hovedsteder, tett fulgt av Dublin og Wien. EU-reglene om avfall gjelder i hele EØS-området, men rapporten inkluderer ikke Norge, Island og Liechtenstein.

Miljørapport for europeisk luftfart 2016 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.1.2016
- Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin - EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.1.2016. EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2016. EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2,3 og 11 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2016. EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.1.2016. EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13 - EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2016. EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.1.2016. EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.1.2016. EØS-notat offentliggjort 27.1.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsvars- og sikkerhetsanskaffelsesdirektivet - EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for anskaffelsesdirektivet - EØS-notat offentliggjort 30.1.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsyningsdirektivetdirektivet - EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for nytt anskaffelsesdirektiv - EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for nytt forsyningsdirektiv - EØS-notat offentliggjort 27.1.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for konsesjonskrontraktsdirektivet - EØS-notat offentliggjort 27.1.2016

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11 - EØS-notat offentliggjort 29.1.2016
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38 - EØS-notat offentliggjort 29.1.2016
- Generelt selskapsrettsdirektiv - EØS-notat offentliggjort 30.12.2015

STATISTIKK
- Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.1.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Tjenestedirektivet - Åpen konsultasjon om notifiseringsprosedyre igangsatt av Kommisjonen 26.1.2016
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.1.2016

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.1.2016.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene har Kommisjonen lagt fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.

- Innføring av eCall-tjenesten - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge: EØS-beslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen trer i kraft 1.3.2016.
Etter at Stortinget før jul vedtok en ny lov om intelligente transportsystemer (ITS) for veitransport, har regjeringen ratifisert EØS-vedtaket om innføring av EU-systemet eCall. Ved en ulykke vil det automatisk overføres opplysninger om sted og kjøretøystype til en alarmsentral, samtidig som en taleforbindelse opprettes. eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet. Formålet er å ha alt på plass høsten 2017.

- Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.1.201
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2016
Miljørapport for europeisk luftfart 2016 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.1.2016