Europalov - uke 4/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 4/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.1.-28.1.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser - Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.1.2018
Direktivet om gjennomsiktige og forutsigbare arbeidsvilkår - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.1.2018. Dansk departementsnotat offentliggjort 23.1.2018

ENERGI
Gassdirektivet: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 24.1.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvens- og tilsynsordningen i Sveits - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig ekvivalens av solvensordningene i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2018
e-pengedirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.1.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2018*
Pengemarkedsfondsforordningen - Høring igangsatt av Finansdepartementet 26.1.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.1.2018*

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom om det tidligere legedirektivet lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.1.2018
Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI): endringsbestemmelser - Rådsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2018

HANDELSFORENKLINGER
Gjensidig godkjenning av varer - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.1.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 23.1.2018
Støy fra utstyr til utendørs bruk - EU-høring om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 23.1.2018
Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - EU-høring om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 22.1.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av forankringsanordninger som skal hindre eller stanse fall fra stor høyde - Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.1.2018

HELSE
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - EØS-notat offentliggjort 26.1.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L. - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.1.2018*
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb. - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.1.2018
Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.1.2018
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Gjenomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.1.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.1.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Forvaltningsbyrå for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 25.1.2018
Regjeringen ønsker norsk deltakelse i EUs IT-byrå for forvaltning av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og fingeravtrykkregisteret (Eurodac). Deltakelsen skal styrke håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

Personvernforordningen om behandling av persondata - Veiledning publisert av Kommisjonen 24.1.2018. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.1.2018.
EUs nye regelverk for personvern ble vedtatt i 2016. I tillegg til den EØS-relevante forordningen om personvern, omfatter reformen også et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 24.1.2018
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 24.1.2018

KATASTROFEBEREDSKAP
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.1.2018
EUs ordning for sivil beredskap: revisjon - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.1.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2018

MATTRYGGHET
Høring om EUs risikovurderinger for næringskjeden - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.1.2018*

Veterinære saker
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.1.2018*
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder - EØS-notat offentliggjort 25.1.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.1.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje - Norsk forskrift kunngjort 22.1.2018

Fôrvarer
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2018

Plantesanitære forhold
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.1.2018

Næringsmidler
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.1.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.1.2018
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS-notat offentliggjort 25.1.2018

Veterinærmedisin
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.1.2018

MILJØ
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.1.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.1.2018*
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Forslag til fortolkningsdommer [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.1.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet - Omtale av forslag til fortolkningsdom i EU-domstolen publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.1.2018
Drikkevannsdirektivet - Omtale av planlagt revisjon publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.1.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016 - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.1.2018*
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for dicyclohexyl-ftalat (DCHP) som stoff av stor grunn til bekymring - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.1.2018*

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet - EØS-notat offentliggjort 26.1.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet - EØS-notat offentliggjort 26.1.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet - EØS-notat offentliggjort 26.1.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter - EØS-notat offentliggjort 26.1.2018
Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018

STATISTIKK
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95) - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.10.2017 sendt til EU-domstolen 24.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018.
Statistikk over betalingsbalanse - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.1.2018

TRANSPORT
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner - EØS-notat offentliggjort 26.1.2018
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 24.1.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS-notat offentliggjort 27.1.2018
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 24.1.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018