Europalov - uke 42/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 422014 - Europalov - uke 42/2014

UKE 42/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.-19.10.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Deltidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.10.2014
- Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 16.10.2014

ENERGI
Statusrapport om utviklingen av EUs indre marked for energi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.10.2014
Prioritetsliste for utvikling av regler og retningslinjer for gass- og elektrisitetsmarkedet i 2015 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.10.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Europeisk finanstilsyn - Felles konklusjoner mellom EØS/EFTA og EU om innlemmelse av EUs finanstilsyn i EØS-avtalen vedtatt på EFTA-ECOFIN-rådet 14.10.2014
Finansministrene fra Norge, Island og Liechtenstein kom 14. oktober 2014 fram til enighet med EU-siden om hvordan EUs nye finanstilsynsstruktur skal innlemmes i EØS-avtalen. Tilsynsstrukturen, med blant annet tre nye tilsynsmyndigheter for bank-, verdipapir- og forsikringssektorene (EBA, ESMA og EIOPA) trådte i kraft i EU 1. januar 2011. Formålet er å bidra til finansiell stabilitet i Europa og motvirke nye finanskriser. I løsningen som nå er avtalt blir EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gitt kompetanse til å treffe rettslige bindende vedtak mot nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner i Norge, Liechtenstein og Island. Regjering må innhente Stortingets samtykke til løsningen, og fordi det overføres kompetanse til et ESA, vil saken kreve 3/4 flertall i Stortinget.

- Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 17.10.2014
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifisering av globale systemisk viktige institusjoner - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 08.10.2014
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.10.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2014 - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.10.2014

HELSE
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.10.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
EU-høring om patenter og standarder - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.10.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet 14.10.2014
- Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.10.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.10.2014
- Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere - Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014
- Dyrehelsekrav til samhandel i EU av storfe og svin: endringsbestemmelser knyttet til trikiner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 07.10.2014
- Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om en behandlingsmetode av kjøtt - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014
- Beskyttelsestiltak mot svinediare: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 10.10.2014
- Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014
- Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.10.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av fôrvarer: endret navn på innehaver og anbefalt dosering av visse preparater - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og avvent smågris - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014
- Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2014
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter unntatt drøvtyggere, svin og fjørfe dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014

Næringsmidler
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2014
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 13.10.2014
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 13.10.2014
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.10.2014
- Bruk av visse fargestoffer i smakstilsatt modnet ost - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2014
- Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia - Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for Kambodsja, Kina og Vietnam - Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014

Veterinærmedisin
- Veterinærlegemiddelforordningen: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.10.2014

MILJØ
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 16.10.2014
Bruk av tralopyril i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.10.2014
Bruk av permethrin i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.10.2014
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.10.2014
- Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer - Rapport om tilgjengelighet av kvikksølvbatterier lagt fram av Kommisjonen 15.10.2014
- Import og eksport av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2014

STATISTIKK
Europeisk konjunkturstatistikk: endringsbestemmelser om stikkprøver - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 16.10.2014
- Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataserier og kvalitetsvurderinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.10.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.10.2014
- Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - EØS-notat offentliggjort 17.10.2014
- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - Kommisjonsdelegert forordning sendt tl Europaparlamentet og Rådet for klarering
- Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Høring om ytterligere norske gjennomføringstiltak igangsatt av Samferdselsdepartementet 13.10.2013
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene)
- Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport - Høring om ytterligere norsk gjennomføringstiltak igangsatt av Samferdselsdepartementet 13.10.2014
- Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner - Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014