Europalov - uke 43/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 432013 - Europalov - uke 43/2013

UKE 43/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.10-27.10.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Virkninger på medlemslandenes velferds- og helsesystemer av personbevegelse - Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 25.10.2013

ENERGI
- Grensekryssende elektristetshandel: bestemmelser om transmisjonsavgifter - EØS-notat offentliggjort 27.10.2013
- Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning - EØS-notat offentliggjort 27.10.2013
- Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid - EØS-notat offentliggjort 27.10.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.10.2013
- Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.10.2013

FORBRUKERVERN
- EU-høring om håndheving av forbrukerlovgivning over landegrensene (forbrukersamarbeidsforordningen) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.10.2013

FORSKNING OG UTDANNING

HELSE
- Medisinsk utstyrsforordningen - Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 22.10.2013
- Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 22.10.2013
- Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.10.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 21.10.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.10.2013.
Europaparlamentet justiskomite stemte 21. oktober 2013 over sin innstilling om Kommisjonens forslag til personvernforordning (dette faktaarket) og direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser. De to forslagene ble lagt fram i januar 2012 sammen med en meddelelse om et europeisk rammeverk for person- og datavern. Parlamentet vil nå forsøke å fremforhandle et kompromiss med Rådet før valget på nytt Europaparlamentet i mai 2014.

- Tiltak for det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon - Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 25.10.2013.
Kommisjonen la 11. september 2013 fram forslag til en forordning (dette faktaarket) som, hvis det blir vedtatt, innenbærer en kraftig reform av markedet for telekommunikasjon. Forslaget medfølges av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre marked for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd. EU-delegasjonen omtale telekompakken i en rapport 25. oktober 2013. Blant konkrete tiltak som foreslås er fjerning av roaminggebyrer og gebyrer for internasjonale oppkall innenfor Europa, sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling.

- Anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd - Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 25.10.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvern knyttet til politisamarbeid og rettslig samarbeid - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 21.10.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk - EØS-notat offentliggjort 23.10.2013
Gruppeunntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: forlengelse - EØS-notat offentliggjort 23.10.2013
Retningslinjer for regional statsstøtte - Retningslinjer for regional statsstøtte vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 23.10.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.10.2013
- Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.10.2013
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Spania, Italia og Polen - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Vilkår ved sertifikasjon for import og transit gjennom EU av visse sammensatte produkter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 25.10.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringer vedrørende referanselaboratorier - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om en behandlingsmetode av kjøtt - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 24.10.2013
- Veterinærattest for import av dronningbier og dronninghumler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordfning publisert i EU-tidende 26.10.2013
- Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: opphevelse av beslutning - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.10.2013
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Moldova - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.10.2013
- Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for histamin i fiskeprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2013
- Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser om epizootisk ulcerativ syndrom og om import fra Thailand - Norsk forskrift kunngjort 25.10.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av selenmethionin fra S. cerevisiae som tilsetningsstoff til fôr - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Godkjenning av methioninkilder som tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Fortilsetningsstoff av Bacillus cerus: suspensjon av godkjenninger - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Godkjenning av visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Godkjenning av Patent Blå V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Godkjenning av clinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som fôrtilsetningsstoff - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Godkjenning av niacin og niacinamid som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Godkjenning av et preparat av Coriobacteriaceae-familien som fôrtilsetningsstoff til griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2013
- Godkjenning av et preparat til fôrtilsetningsstoff til slaktegriser og -kalkuner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2013
- Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endring av navn på produsent - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2013
- Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt som fôrtilsetning: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.10.2013

Plantesanitære forhold
- Forbud mot visse hampsorter i Tyskland - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013.
EFTA/EØS-landene oversendte 16. oktober 2013 et utkast til EØS-komitebeslutning til EUs utenrikstjeneste om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs nye ernæringsforordning for spesielle grupper (Food for Specific Groups - FSG). Forordningen erstatter eksisterende direktiver og forordninger om blant annet slankeprodukter, medisinske næringsmidler, barnemat, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og gluten, samt rammedirektivet om næringsmidler til særlige formål. Med unntak av visse artikler trer den nye forordningen i kraft 20. juli 2016 i EUs medlemsland.

- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Maskimumsgrenser for rester av visse plantevernmidler i matvarer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Maksimale restmengder av klorantraniliprol, fludioxonil og prohexadion i matvarer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i matvarer og dyrefôr: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Sporbarhet av frø til produksjon av spirer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer til næringsmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse tilsetningsstoffer i næringsmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen i næringsmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 22.10.2013
- Godkjenning av helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2013
- Merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2013

MILJØ
- EU-høring om bruk av fosfor - EØS-notat offentliggjort 25.10.2013
- EU-høring om tiltak mot marin forsøpling - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.10.2013
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.10.2013
- Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy - EØS-notat offentliggjort 25.10.2013
- Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.10.2013
- Skipsopphuggingsforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.10.2013 (kompromiss med Rådet, endelig vedtak)
- Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.10.2013
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.10.2013
Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2013
Godkjenning av koppersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2013
Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2013
Godkjenning av benzoesyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2013
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2013
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2013
Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2013
- EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.10.2013 (kompromiss med Rådet)

STATISTIKK
- Statistikk over demografi i Europa - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.10.2013
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataoverføring - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.10.2013
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataserier og kvalitetsvurderinger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.10.2013
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 24.10.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.10.2013
- Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013
- Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.10.2013
- Frontavskjerming av kjøretøyer mot overkjøring - EØS-notat offentliggjort 26.10.2013
- Varmeanlegg for motorvogner - EØS-notat offentliggjort 26.10.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 21.10.2013
- Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.10.2013