Europalov - uke 44/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 442014 - Europalov - uke 44/2014

UKE 44/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.10-02.11.2014


• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Statusrapport om utviklingen av EUs indre marked for energi - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 31.10.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Konsekvensrapport lagt fram av Kommisjonen 30.10.2014.
I etterkant av en høring la Kommisjonen 30. oktober 2014 fram en rapport om mulige økonomiske konsekvenser av rapporteringsbestemmelsene i kapitaldekningsdirektivet. I Norge lanserte Finansdepartementet i februar 2014 en høring om norsk gjennomføring av EUs nye kapitaldekningsdirektiv (dette faktaarket) og en forordning om soliditetskrav. De to rettsaktene, også kjent som CRR/CRD IV-regelverket, skal anvendes i EUs medlemsland fra 1. januar 2014. Det nye direktivet og den nye forordningen skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner.

- Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2014
- Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2014
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2014
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2014
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2014
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2014

HELSE
- Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29.10.2014
- Legemiddleovervåking: supplerende bestemmelser om undersøkelser i etterkant av godkjenning - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29.10.2014
- Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29.10.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om metylkloroisothiazolinon og metylisothiazolinon - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 31.10.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om parabener - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 14.10.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Bruk av Universal Business Language (UBL) ved offentlige anskaffelser av IKT-løsninger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 01.11.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visumlettelser for Georgia - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.10.2014
- Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk - Norsk forskrift kunngjort 28.10.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om tamsvin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 07.10.2014
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om listen over territorier og tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 07.10.2014
- Transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia-Herzegovina - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014
- Import av dyr: krav vedrørende skrapesyke i standard helsesertefikater for tamsau og tamgeit - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014
- Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014
- Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil - Norsk forskrift kunngjort 28.10.2014
- Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014
- Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014
- Helsesertifikater for handel med sauer og geiter for slakting, oppfôring og avl: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014
- Krav til dyrehelse og veterinærsertifikat ved import av hester fra visse deler av India - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Bulgaria, Estland, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Sør-Korea og Ungarn - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 31.10.2014
- Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2014
Importbetingelser for fjørfeprodukter fra Israel knyttet til Newcaste-sykdom - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 28.102.2014
Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Israel: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 28.10.2014
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2014

Plantesanitære forhold
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.10.2014

Næringsmidler
Overgangsordninger for import av mat av animalsk opprinnelse til EXPO 2015 - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 31.10.2014
- Glutenforordningen: Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat - Omtale publisert av Mattilsynet 30.10.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2014
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2014
- Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2014
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.10.2014

MILJØ
- Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2014
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om integrerte teknikker for utslippsbegrensninger i mineralolje- og gassraffinierier - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 01.11.2014
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.10.2014
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av olje og gass - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.10.2014
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2014
- Avvisning av avslag på godkjenning av et biocidholdig produkt - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2014
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC og propiconazole - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2014
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
Bruk av Universal Business Language (UBL) ved offentlige anskaffelser av IKT-løsninger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 01.11.2014

STATISTIKK
- Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Adgang til yrket som veitransportør - Stortingsproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 31.10.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 31. oktober en proposisjon til Stortinget om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning i mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs såkalte veipakke. Beslutningen krever parlamentssamtykke i Norge og Island før det kan tre i kraft. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør (dette faktaarket), markedet for godstransport, og markedet til internasjonal persontransport med buss, ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene. Samferdselsdepartementet igangsatte i juli 2014 en høring om gjennomføring i norsk rett av veipakken.

- Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 30.10.2014.
Samferdselsdepartementet igangsatte 30. oktober 2014 en høring om norsk gjennomføring av EU-rettsakter knyttet til Det felles europeiske luftrom. Høringen etterfølger regjeringens proposisjon til Stortinget 14. september 2014 om samtykke til EØS-komiteens beslutninger fra desember 2013 og juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av henholdsvis rammeforordningen fra 2009 om revisjon av det felles europeiske luftrom (dette faktaarket) og forordningen fra 2011 om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring. Rammeforordningen kan gjennomføres nasjonalt gjennom forskrift uten lovendring, men saken er av en slik karakter at den legges fram for Stortinget, slik det ble gjort med den opprinnelige pakken fra 2004 om det felles europeiske luftrom.

- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.11.2014
- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.10.2014
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2014
- Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 29.10.2014

VARER
- Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.10.2014