Europalov - uke 46/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 462012 - Europalov - uke 46/2012

UKE 46/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.11-18.11.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 14.11.2012 og omtale publisert av Norges EU-delegasjon 16.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon blant bedriftsledere - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.11.2012

ENERGI
° Energieffektiviseringsdirektivet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.11.2012.
Kommisjonen la 22. juni 2011 fram forslag til et direktiv om energieffektivitet. Direktivet skal erstatte to eksisterende direktiver om henholdsvis kraftvarme og energitjenester. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom i juni 2012 fram til et kompromiss om energieffektivsieringdirektivet, som etter formelle vedtak ble publisert i EU-tidende 14. november 2012. EUs medlemsland har 18 måneder på å gjennomføre direktivet i nasjonal rett (frist 5. juni 2014).

EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet - Kommisjonsmeddelelse lagt fram og EU-konsultasjon igangsatt 15.11.2012 (frist 7.2.2012)

FORSKNING OG UTDANNING
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.11.2012
Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.11.2012

HELSE
Helse i Europa 2012 - Fellesrapport lagt fram av OECD og EU 16.11.2012
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.11.2012
Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 14.11.2012
° Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2012. Se omtale under NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED GENERELT.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Gjennomføring og videreutvikling av en felles visumpolitikk i EU - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 16.11.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Irland, Nord-Irland og Bolzano, Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.11.2012
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2012
° Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2012
EUs referanselaboratorium for munn- og klovsyke - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 12.11.2012
Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 12.11.2012
° Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer for Kroatia til listen over godkjente tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av praparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2012

Næringsmidler
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av natriumaskorbat i D-vitamin-preparater til barne- og spebarnsmat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.11.2012
° Tiltak mot svinepest: forsendelser mellom landegrensene av visse typer kjøtt og kjøttprodukter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.11.2012
° Enzymer i næringsmidler: endringsbestemmelser om overgangsordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.11.2012
° Bruk av dimetylpolysiloksan (E-900) som anti-skummende middel i kosttilskudd - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.11.2012

Veterinærmedisin
° Grensverdier for aflatoksiner i tørkede fiken - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.11.2012

MILJØ
° Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 16.11.2012
° Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler - Kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.11.2012
EU-plan for beskyttelse av Europas vannressurser - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.11.2012 og omtale publisert av Stortingsbibliotekets 15.11.2012
Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012 - Omtale publisert av Stortingsbiblioteket 14.11.2012
Industriutslippsdirektivet: bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikkomite 5.11.2012

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED GENERELT
° IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2012.
Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og til tilsyn med tjenesteytere. Europakommisjonen la i august 2011 fram forslag til en forordning om IMI. Forordningen tar blant annet sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder. Et kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet ble formelt vedtatt 25. oktober 2012 og publisert i EU-tidende 14. november 2012 med effekt 20 dager senere.

OFFENTLIGE INNKJØP
° Forsvarsanskaffelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Forsvarsdepartementet 15.11.2012 (frist 8.1.2013)

SELSKAPSRETT
° Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.11.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) - Proposisjon om stortingssamtykke fremmet av regjeringen 16.11.2012.
Forordningen erstatter forordning (EF) 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA), som EØS-komiteen i 2004 vedtok å innlemme i EØS-avtalen. Den nye forordningen gir i tillegg hjemmel for Kommisjonen (etter anmodning fra EASA) til å ilegge selskaper overtredelsesgebyr og tvangsmulkt dersom de innehar et sertifikat som er utstedt av EASA og ikke overholder de regelbestemte kravene som ligger til grunn for sertifikatet. Det skisserte systemet innebærer at EASA vil kunne anmode ESA om å fatte vedtak om økonomiske reaksjoner med direkte virkning overfor bedrifter i EFTA-statene. Ved innlemmelse i EØS-avtalen gis derfor ESA kompetanse til å fatte rettslig bindende vedtak med virkning for norske rettssubjekter. EØS-komiteen gjorde i desember 2011 vedtak om EØS-innlemmelse, men med forbehold om Stortingets samtykke. Regjeringen fremmet 16. november 2012 en proposisjon til Stortinget om slikt samtykke. I proposisjonen forutsettes det at den begrensede suverenitetsavståelsen som her gjøres, ikke skaper presedens.

° Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2012
° Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmetode for foretak med ansvar for trafikk, infrastruktur og vedlikehold - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2012
Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om foretaksprestasjoner - Utkast til kommisjonsforordning offentliggjort 14.11.2012
Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2012
Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 15.11.2012

VARER
° Standardiseringsforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2012
° Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentiggjort 13.11.2012