Europalov - uke 46/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 462013 - Europalov - uke 46/2013

UKE 46/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.11-17.11.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Offentlige trygdeordninger: fortolkningsvedtak - EØS-notat offentliggjort 13.11.2013
Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger - EØS-notat offentliggjort 13.11.2013
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner - EØS-notat offentliggjort 13.11.2013

ENERGI
- Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av PCer og servere - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
- Energimerking av støvsugere - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Høring igangsatt av Finansdepartementet 11.11.2013.
Finansdepartementet igangsatte 11. november 2013 en høring om norsk gjennomføring av EUs nye kapitaldekningsdirektiv (dette faktaarket) og en forordning om soliditetskrav. De to rettsaktene, også kjent som CRD IV, skal anvendes i EUs medlemsland fra 1. januar 2014. Det nye direktivet og den nye forordningen skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. EØS/EFTA-landene utarbeidet i januar 2012 felles kommentarer til regelverket mens det var til behandling i EU-institusjonene.

- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper - Høring igangsatt av Finansdepartementet 11.11.2013
- Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - Kompromiss mellom Rådet og Europaparlamentet 13.11.2013
- Informasjon om investeringsprodukter - Komiteinnstilling av 6.11.2013 offentliggjort av Europaparlamentet

FORSKNING OG UTDANNING
- Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Bruk av mobilkommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2013.
Europakommisjonen vedtok 12. november 2013 nye regler for bruk av mobiltelefoner i fly. De nye reglene, som ble publisert i EU-tidende 14. november 2013, vil tillate bruk av 3G- og 4G-kommunikasjon i flyhøyder over 3000 meter over EU-territorier. Det vil imidlertid være opp til flyselskapene om de vil tilby passasjerer denne type tjenester. Det europeiske byrået for luftfartssikkerhet vil i slutten av november 2013 vedta retningslinjer for bruk av elektronisk utstyr ved take-off og landing.

- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.11.2013 (levering av tv-tjenester)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk - Kommisjonsmeddelelse (retningslinjer) offentliggjort 14.11.2013
Søksmål og erstatning ved overtredelse av konkurransereglene - EFTA/EØS-kommentar sendt til EU-institusjonene 13.11.2013

KULTUR OG MEDIA
- Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk - Kommisjonsmeddelelse (retningslinjer) offentliggjort 14.11.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Nasjonale tiltak mot Ostreid herpes virus 1 mikrovar i Irland og Storbritannia - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
- Harmonisert overvåking av antimikrobiell resistens i zoonotiske og kommensale bakterier - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2013
- Tiltak mot klassisk svinepest i visse EU-medlemsland - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 7.11.2013
- Tiltak mot smittsom fugleinfluensa i tilfelle utbrudd i Sveits - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.11.2013
- Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn: endringsbestemmelser for Danmark og Irland - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 7.11.2013
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 8.11.2013
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 6.11.2013
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 6.11.2013
Import av akvatiske dyr fra Canada - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 04.11.2013
Krav til håndtering av viltlevende storvilt og inspeksjon av dødt vilt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.11.2013
Standardsertifikat for handel med uskinnet storvilt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.11.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av sinkchelat av methionin som fôrtilskudd til alle dyrearter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i våtsaltet fisk - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 14.11.2013
- Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.11.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.11.2013
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 11.11.2013
- Informasjon om intet eller redusert innhold av gluten i matvarer - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 16.11.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av svoveldioksid - sulfitter i aromatiserte vinbaserte produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 21.10.2013
Undersøkelser av innholdet av akrylamid i næringsmidler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.11.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 23.10.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 23.10.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.11.2013
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 4.10.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.9.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.11.2013

Veterinærmedisin
- Godkjenning av laboratorium i USA for kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 7.11.2013

MILJØ
- Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 15.11.2013.
Utenriksdepartementet fremmet 15. november en proposisjon til Stortinget om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EUs såkalte tømmerforordning fra 2010, som trådte i kraft 3. mars 2013 i EU-landene. EØS-komiteen gjorde 3. mai 2013 vedtak om slik innlemmelse, men beslutningen krever parlamentsbehandling i Norge og Island før den kan tre i kraft. Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. Samtykkeproposisjon omfatter også de to tilhørende forordningene 363/2012 og 607/2012 om overvåkingsorganer.

- CO2-utslippsstandarder for personbiler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013.
EFTA/EØS-landene oversendte 4. november 2013 til EUs utenrikstjeneste utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av et EU-direktiv fra 2009 (dette faktaarket) og seks gjennomføringsrettsakter om reduksjon av CO2-utslipp fra nyregistrerte personbiler.

- Redusert bruk av fosfater i vaskemidler - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 13.11.2013.
EFTAs overvåkingsorgan åpnet 13. november 2013 sak om manglende norsk gjennomføring av EU-forordningen om begrensning av innholdet av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler. Målet med forordningen er å redusere stigende planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter (eutrofiering) av EUs overflatevann. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013.

- Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganisasjoner - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 15.11.2013
- Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganer - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 15.11.2013
EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 13.11.2013
- Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
- Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - EØS-notat publisert 16.11.2013. Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 12.11.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Utkast til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 8.11.2013
- Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
- Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
- Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for klorfenapyr - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.11.2013
- Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter - EØS-notat offentliggjort 12.11.2013
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.11.2013
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 4.11.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol - EØS-notat offentliggjort 12.11.2013
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om kromium IV-stoffer - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 4.11.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kadmium - Utkast til kommisjonsdirektiv offentliggjort 6.11.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for blyacetatmarkør - Utkast til kommisjonsdirektiv offentliggjort 6.11.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsdirektiv offentliggjort 6.11.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsforordning offentliggjort 6.11.2013
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.11.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt til Rådet og Europaparlamentet 18.10.2013 for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet 18.10.2013 for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly og kadmium - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet 18.10.2013 for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet 18.10.2013 for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for krom - Utkast til kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet 18.10.2013 for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsdelegert direktiv sendt til klarering 18.10.2013 i Europaparlamentet og Rådet
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt 18.10.2013 til Europaparlamentet og Rådet for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsdelegert direktiv sendt 18.10.2013 til Europaparlamentet og Rådet for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsdelegert direktiv sendt 18.10.2013 til Europaparlamentet og Rådet for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv - Utkast til kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet 18.10.2013 for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Utkast til kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet 18.10.2013 for klarering
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kadmium og krom - Utkast til kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet 18.10.2013 for klarering
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet rapsolje i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet) - Svensk departementsnotat offentliggjort 6.11.2013

SELSKAPSRETT
- Krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse - Komiteinnstilling av 29.8.2013 offentliggjort av Europaparlamentet
- Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper - EØS-notat offentliggjort 15.11.2013
EUs rolle i utvikling av internasjonale regnskapsstandarder - Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.11.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - Førsteutkast til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 11.11.2013.
Europaparlamentet offentliggjorte 11. november 2013 et førsteutkast til komiteinnstilling om Kommisjonens forslag til en havneforordning. Forordningen, som er merket EØS-relevant, gjelder havner som er angitt i EUs retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) fra 2011. Retningslinjene er innlemmet i EØS-avtalen, men spesifiserer ikke havner i EFTA EØS-landene.

- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013
- CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
Sikkerhetskrav for godkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Utkast til kommisjonsforordning offentliggjort 6.11.2013
Sikkerhetsmål for jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 24.10.2013
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy - Utkast til kommisjonsdirektiv votert i komitologikomite 24.10.2013
- Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip - EØS-notat offentliggjort 15.11.2013
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 14.11.2013
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 14.11.2013
- Felles avgiftsordning for flysikringstjenester - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013

TJENESTER
Liste over registrerte sertifikatutstedere av elektroniske signaturer: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.11.2013
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 14.11.2013

VARER
- Betegnelser og merking av vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013
- EØS-relevant regelverk for vinsektoren: fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser - Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013
- Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013