Europalov - uke 46/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 462014 - Europalov - uke 46/2014

UKE 46/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.-16.11.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2014
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2014
- Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater - EØS-komitebeslutning 13.11.2014

ENERGI
- EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030 - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.11.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Arbeidsmarkedspensjonsordninger: rapportering om nasjonale bestemmelser av tilsynsmessig karakter - EØS-notat offentliggjort 14.11.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter - EØS-notat offentliggjort 14.11.2014
- Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om publisering av tillegg til prospekter - EØS-notat offentliggjort 14.11.2014
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre - EØS-notat offentliggjort 14.11.2014
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart - EØS-notat offentliggjort 14.11.2014
- Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.11.2014
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - EØS-notat offentliggjort 14.11.2014
- Informasjon om investeringsprodukter - Rådets 1. gangsbehandling 10.11.2014 (endelig vedtak; kompromiss med Europaparlamentet)

FORBRUKERVERN
- EUs forbrukerprogram 2014-2020 - EØS-komitebeslutning 13.11.2014.
EØS-komiteen vedtok 13. november 2014 gjennom skriftlig prosedyre å innlemme EUs nye forbrukerprogram 2014-2020 i EØS-avtalen. Forbrukerprogrammet har et budsjett på 200 millioner euro og inneholder konkrete mål og tiltak som skal bidra til gjennomføring av den EUs strategi for forbrukerpolitikk. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet.

- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - EØS-komitebeslutning 13.11.2014. Se omtale under MILJØ
- Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - EØS-komitebeslutning 13.11.2014. Se omtale under TRANSPORT

HELSE
- EUs helseprogram 2014-2020 - EØS-komitebeslutning 13.11.2014.
EØS-komiteen vedtok 13. november 2014 gjennom skriftlig prosedyre å innlemme EUs helseprogram 2014-2020 i EØS-avtalen. Programbudsjettet er fastsatt til 449.4 millioner euro for hele perioden. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Beskyttelse av forretningshemmeligheter - EØS-notat offentliggjort 11.11.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Kommunikasjonsverndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om brudd på personvern innen elektronisk kommunikasjon - EØS-notat offentliggjort 14.11.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier): anvendelsesperiode - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kuwait - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil og Costa Rica - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om listen over territorier og tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2014

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 10.11.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 14.11.2014
- Aromaforordningen: forbud mot bruk av N-Ethyl (2E,6Z)-nonadienamide i matvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 13.11.2014
Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.11.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silikonoksid (E 551) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.11.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.11.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karmin (E 120) i næringsmidler til spesielle medisinske formål - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.11.2014
- Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og syreregulator i gjærbaserte deiger - Høring om norsk gjennnomføring igangsatt av Mattilsynet 10.11.2014
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 10.11.2014
- Bruk av visse fargestoffer i smakstilsatt modnet ost - Høring om norsk gjennomføring igangsatt 10.11.2014
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer i forbindelse med Fukushima-ulykken: endringsbestemmelser om importdokumentet - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.11.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 10.11.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 10.11.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 10.11.2014
Oppheving av spesielle vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.11.2014
- Grenseverdier for forurensning av citrinin i mattilskudd med rød gjæret ris - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014

Veterinærmedisin
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 10.11.2014

MILJØ
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - EØS-komitebeslutning 13.11.2014.
EØS-komiteen vedtok 13. november 2014 gjennom skriftlig prosedyre å innlemme EUs jordobservasjonsprogram Copernicus 2014-2020 i EØS-avtalen. Foreløpig er det kun Island av de tre EØS/EFTA-landene som vil delta i programmet. Norge deltok i den innledende fasen av programmet (GMES) i 2011-2013.

- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1,4-diklorbenzen - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om seksverdige kromforbindelser - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om dyreforsøk - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 13.10.2014
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering - Kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.10.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 10.11.2014

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.11.2014
- Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.11.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 21 - EØS-notat offentliggjort 14.11.2014

STATISTIKK
- Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataoverføring - EØS-komitebeslutning 13.11.2014
- Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataserier og kvalitetsvurderinger - EØS-komitebeslutning 13.11.2014
- Europeisk konjunkturstatistikk: endringsbestemmelser om stikkprøver - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.11.2014

TJENESTER
- Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 10.11.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - EØS-komitebeslutning 13.11.2014.
EØS-komiteen vedtok 13. november 2014 gjennom skriftlig prosedyre å innlemme en forordningen (dette faktaarket) og en beslutning om EUs Galileo-program i EØS-avtalen. Galileo er et globalt satellittnavigasjonssystem (GPS) under sivil kontroll. EGNOS er et støttesystem for GPS, men vil på sikt også bli et støttesystem for Galileo. Den totale kostnaden ved Norges deltakelse i Galileo og EGNOS for perioden 2014–2020 er anslått til 1,55 mrd. kroner. Regjeringen hadde på forhånd innhentet Stortingets samtykke til norsk deltakelse i finansiering og gjennomføring av programmet.

- Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo - EØS-komitebeslutning 13.11.2014
- EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): gjennomføringsbestemmelser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkningsorgan 05.11.2014
Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 09.11.2014
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.11.2014
- Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser - Utkast til Kommisjonens gjennomføringsdirektiv behandlet av komite 11.11.2014 (medlemslandenes representanter) uten resultat
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning behandlet av komite 11.11.2014 (representanter av medlemslandene) uten resultat
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 09.07.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.11.2014