Europalov - uke 47/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 472010 - Europalov - uke 47/2010

UKE 47/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.11-28.11.2010


GENERELT

Oversiktene over "Siste endringer" på de ulike områdene (se lenker i høyre kolonne på nettstedet) er justert i samsvar med Europalovs nyhetsstruktur. Du kan derfor filtrere sakene på forsiden (og de påfølgende sidene) på f.eks. områdene energi, helse eller transport ved å gjøre bruk av lenkene "Siste endringer".

• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Sysselsetting i Europa 2010 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.11.2010
Europakommisjonen la 25. november 2010 fram årsrapporten om sysselsetting i Europa. Rapporten, som er inne i sitt 22. år, har blitt en av de viktigste verktøyene for Kommisjonen for å støtte medlemsstatene i analyse, utforming og gjennomføring av deres sysselsettingspolitikk. Årets rapport viser blant annet hvordan unge har blitt rammet av finanskrisen, med en arbeidsløshet på over 30 prosent i aldergruppen 15-24 år i flere land.

EU-initiativ for sysselsetting og nye yrkesferdigheter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2010
I forbindelse med EUs Europa 2020-strategi, la Kommisjonen 23. november 2010 fram en meddelelse med 13 ulike tiltak som skal bidra til jobbskaping og redusert arbeidsløshet. Det pekes spesielt på at utdanningsvalg og -kapasitet i større grad må tilpasses morgendagens yrkesbehov, for eksempel innenfor helse, IKT og forskning. Kommisjonen tar også til orde for mer fleksibilitet, kombinert med sikkerhet i arbeidsmarkedet ("flexicurity").

ENERGI
° EUs energistrategi - Energi 2020 - Høring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 26.11.2010
Olje- og energidepartementet (OED) igangsatte 26. november 2010 en høring om Kommisjonens strategiplan "Energi 2020", som trekker opp energipolitiske prioriteter for de neste ti år. Strategiplanen inneholder også forslag til tiltak som skal imøtegå viktige utfordringer som energisparing, konkurransedyktige energipriser, sikker energiforsyning, videreutvikling av Europas ledende rolle innen energiteknologi og EUs rolle og opptreden i internasjonale energiforhandlinger. Høringsfrist er 15. desember 2010. OED offentliggjorde 23. november et EØS-notat om Energi 2020.

° Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.11.2010 (kompromiss med Rådet)
Se omtale under MILJØ.

FINANSIELLE TJENESTER
Konsultasjon om gjennomføringsbestemmelser for Solvens II-direktivet om forsikringsvirksomhet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.11.2010
EU-direktivet Solvens II fra 2009 om forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet vil i 2011 bli fulgt opp med detaljerte gjennomføringsbestemmelser. Kommisjonen igangsatte 24. november 2010 en åpen konsultasjon, med frist 26. januar 2011, om det planlagte regelverket.

FORSKNING OG UTDANNING
Utvikling av felleseuropeiske forskningsprogrammer - status pr november 2010 - Rådskonklusjoner vedtatt 26.11.2010
Gjennom rådskonklusjoner gjorde EUs forskningsministre 26. november 2010 opp status for arbeidet med felleseuropeiske forskningsprogrammer ("joint programming") og ga samtidig politiske signaler for fremtiden. Drivkraften i utviklingen av programmene har vært en komite (ERAC-GPC) som Rådet etablerte i 2008, hvor også Norge deltar. En rapport fra komiteen, som oppsummerer arbeidet i 2008-2010, ble levert Rådet (se egen lenke i faktaarket). I alt er ti forslag til fellesprogrammer blitt realitetsbehandlet, hvorav de fire første er under implementering. Blant de seks siste er et norskinitiert og -ledet forslag om forskning på havet som matkilde. Forskningsministrene ga grønt lys for at det utarbeides kommisjonsrekommandasjoner også for disse seks i 2011, slik det er blitt gjort for de fire første. Rekommandasjonene utgjør det legale grunnlaget for igangsetting av fellesprogrammene. Rådskonklusjonene understreker imidlertid at det fortsatt bør arbeides med å finne fram til velegnede beslutnings- og forvaltningsstrukturer for fellesprogramene.

EU-initiativ for sysselsetting og nye yrkesferdigheter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2010
Se omtale under arbeids- og sosialpolitikk (over).

HELSE
° Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.11.2010
Europaparlamentet avsluttet 24. november 2010 førstegangs­behandlingen av et direktiv og en forordning om informasjon til allmennheten om legemidler på resept. De to rettsaktene, som nå går til behandling i Rådet, inngår i en legemiddelpakke Kommisjonen la fram i desember 2008 og hvor en av fellesnevnerne er økt forbrukervern. På enkelte områder ønsker Europaparlamentet strengere regler enn i Kommisjonens forslag. Det gjelder for eksempel forbud mot reklame for legemidler på resept, som parlamentet ønsker å utvide fra radio og fjernsyn til også gjelder trykte media.

° Forordning om informasjon til allmennheten om legemidler på resept - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.11.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Bruk av 800 MHz-båndet til landbasert kommunikasjon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.11.2010
Med bakgrunn i et EU-vedtak fra mai 2010, offentliggjorde Samferdselsedepartemetet 27. november 2010 et EØS-notat om bruken av 800 MHz-frekvensbåndet, som ved overgangen til digitalt bakkenett er blitt tilgjengelig for andre formål ("den digitale dividende"). 800 MHz-båndet er spesielt attraktivt for mobilkommunikasjon på grunn av beliggenheten mellom 200 MHz og 1000 MHz i frekvensspekteret, et område som ifølge departementet anses for å være "indrefileten" av tilgjengelige frekvenser for mobilteknologi. Regjeringen kunngjorde i september 2009 at frekvensbåndet skal benyttes til moderne og rimelige mobilkommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd i hele landet. Frekvensene skal tildeles ved auksjon i 2011. EØS-notatet opplyser om at myndighetene er i gang med å utarbeide det nødvendige grunnlaget for den forestående auksjonen og varsler at det i den forbindelse vil bli sendt ut et høringsnotat.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Schengen-visumfrihet for Taiwan - Rådets 1. gangsbehandling 11.11.2010 (endelig vedtak)
EUs ministerråd sa seg 25. november 2010 enig med Europaparlamentet om at personer fra Taiwan gis visumfrihet ved innreise til Schengen-området. Det er tidligere innført visumfrihet for Hongkong, Macao, Japan, Sør-Korea og Singapore. I følge Kommisjonen er risikoen for illegal innvandring fra Taiwan meget lav. Landet er dessuten i ferd med å innføre et nytt ID-kort og har nettopp introdusert et nytt og mer sikkert pass. Vedtaket vil tre i kraft 20 dager etter at det er publisert i EU-tidende.

Handlingsplan for økt sikkerhet i Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2010
Europakommisjonen la 22. november 2010 fram en meddelelse med forslag til 41 ulike tiltak for økt sikkerhet på justis- og innenriksområdet. Handlingsplanen omhandler sikkerhetstrusler knyttet til blant annet terrorisme, kriminelle nettverk, IKT-kriminalitet, ulovlig passering av Schengen-grensene og katastrofer.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold

° Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
Regelverket og kontrollsystemet for økologisk produksjon i Japan er vurdert som tilnærmet likt EUs regelverk og kontrollordning. Forordningen inkluderer derfor Japan som godkjent tredjeland for import av økologiske produkter. Landbruks- og matdepartementets EØS-notat, som ble offentliggjort 24. november 2010, gjør oppmerksom på at rettsakten er en del av EUs nye regelverkspakke som medfører at økologiforskriften i Norge blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet.

° Karantenekrav for visse akvakulturdyr - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010
Firskeri- og kystdepartementet kunngjorde 23. november 2010 en forskrift som gjennomfører et EU-direktiv fra 2008 av karanteneanlegg for akvakulturdyr. Direktivet stiller strenge krav til etablering og drift av karanteneanlegg. I følge departementets EØS-notat vurderes risikoen for spredning av relevante smittestoffer til akvakulturanlegg eller til viltlevende bestander etter gjennomført karantenering, eller fra eventuelle karanteneanlegg i Norge, som liten.

Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og havsnegler fra Chile - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.11.2010
° Tillatt import fra Serbia av fiskevarer til konsum - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.11.2010
° Tiltak mot klassisk svinepest hos viltlevende svin: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Helsesertifikater for handel med sæd, egg og embroyer fra hester, sauer, geiter og svin - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: lister og krav til utstedelse av sertifikater - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Unntaksbestemmelser for hingster i forbindelse med de olympiske leker i Storbritannia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Godkjenning av veterinærlegemidler av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010
° Vårviremi hos karpe (SVC) - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010
° Franske regioner som er fri for Aujeszkys sygdom - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010
° Retningslinjer for ordningene med risikobasert fiskehelsekontroll - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010
° Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nederland og Ungarn - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010
° Betingelser for handel med svin mellom land og regioner som er fri for Aujeszkys sykdom - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010
° Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nord-Irland - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010

Dyrefôr

° Produkter som skal klassifiseres som fôrmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.11.2010
° Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.11.2010
Fôr til hunder og katter med leddgikt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.11.2010
° Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet nicarbazin til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalkuner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Godkjenning av ny bruk av et fôrtilsetningsstoff til kalveoppdrett - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Karenstiden for tilsetningsstoffet Monteban og andre legemidler til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
° Godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010

Næringsmidler

° Krav til bruk av aluminiumoksid til rensing av fluorid i drikkevann - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.11.2010
EU har fastsatt maksimumsgrenser for fluorinnhold i naturlig mineralvann og kildevann. For å gjøre det mulig å overholde regelverket, ble det i februar 2010 vedatt en forordning som tillater, på visse vilkår, fjerning av fluor ved hjelp av aktivert aluminium. I et EØS-notat som ble offentliggjort 26. november 2010, går det fram at Mattilsynet har vært i kontakt med næringen og er blitt meddelt at høye fluorverdier i naturlig mineralvann og kildevann fra Norge ikke er en aktuell problemstilling.

° Overvåking av akrylamid i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.11.2010
Maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.11.2010
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.11.2010
° EU-kontrollprogram for maksimalgrenseverdier av planevernmidler i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.11.2010
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.11.2010
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.11.2010

MILJØ
° Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.11.2010
Etter flere års strid om felles EU-regler for utsetting og dyrking av genmodifiserte organismer i naturen, la Kommisjonen 13. juli 2010 fram forslag om endring av det såkalte utsettingsdirektivet med sikte på at medlemslandene selv skal få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense GMO-utsetting på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. I et EØS-notat om forslaget som ble offentliggjort 27. november 2010, går det fram at norske myndigheter stiller seg positiv til forslaget. I følge notatet tyder imidlertid en juridisk vurdering foretatt av EUs rådssekretariat på at Kommisjonen vil få problemer med å gjennomføre endringene. Rådets jurister finner ikke hjemmel for forslaget, hverken i EU-traktaten eller selve utsettingsdirektivet. De anser også forslaget problematisk i forhold til GATT og tror nasjonale forbud mot GMO-dyrking basert på etiske forhold vil være svært vanskelig å få gjennomslag for i EU-domstolen.

EUs miljømerkekomite - Kommisjonvedtak publisert i EU-tidene 24.11.2010
EUs miljømerke skal tjene til veiledning for forbrukerne og fremme salg av produkter og tjenester som oppfyller de fastsatte kravene. Kriteriene for bruk av merket utarbeides i samråd med en komite i henhold til miljømerkeforordningen. I etterkant av en revisjon forordningen i 2010, er det vedtatt å opprette en ny komite. Vedtaket, som ble publiserte EU-tidende 24. november 2010, presiserer at av hensyn til den brede offentlighets aksept av miljømerkeordningen, er det viktig at komiteen i tillegg til representanter for miljøvernmyndighetene i EU og EFTA/EØS-landene, også har medlemmer fra ikke-statlige organisasjoner på miljøområdet og forbrukerorganisasjoner.

° Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.11.2010 (kompromiss med Rådet)
I 2008 la Kommisjonen fram forslag til revisjon av det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) som forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Europaparlamentets plenumsforsamling vedtok 24. november 2010 et kompromiss fremforhandlet av Parlamentet, Rådet og Kommisjonen. Det nye direktivet, som vil bli utvidet til å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr, vil bli publisert etter at Rådet formelt har bekreftet kompromisset. EU-landene vil deretter få 18 måneder på å gjennomføre det nye RoHS-direktivet i nasjonal rett.

° Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.11.2010
° Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) dazomet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.11.2010
° Krav til bruk av et biciocid som frastøtende middel eller lokkestoff - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.11.2010
Deltakere i kalibreringsarbeid mellom land med felles vanntyper - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.11.2010

STATISTIKK
Utveksling av fortrolige bedriftsopplysninger mellom Eurostat og nasjonalbanker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.11.2010

TRANSPORT

° Direktiv om flyplassavgifter - Rettelse
I forrige nyhetsbrev (nr. 46/2010) ble to norske forskrifter omtalt som gjennomføring av EUs nye flyplassavgiftsdirektiv. Dette medfører ikke riktighet. Den ene forskriften gjelder avgifter på lufthavnene til Avinor, den andre gjelder gjennomføring av EUs forordning nr. 1794/2006 (avgifter på flysikringstjenester), som er en del av Single European Sky-regelverket. Europalov beklager feilen.

° Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.11.2010
° Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.11.2010
° Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 22.11.2010 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.11.2010

VARER
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.11.2010
EU vedtok i 2009 et direktiv som skal styrke EU/EØS-landenes konkurransevilkår når det gjelder handel og samarbeid om forsvarsmateriell i tråd med prinsippene for det interne marked. Direktivet omfatter forsvarsrelaterte produkter som er oppført på EUs felles liste over militært utstyr. En oppdaterte produktliste ble publisert i EU-tidende 24. november 2010.