Europalov - uke 47/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 472014 - Europalov - uke 47/2014

UKE 47/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.-23.11.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om refusjonsprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014

ENERGI
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer - EØS-notat offentliggjort 22.11.2014
Energimerking av TV- og PC-skjermer - EØS-notat offentliggjort 22.11.2014
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 03.11.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser - EØS-notat offentliggjort 20.11.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.11.2014
- Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner - EØS-notat offentliggjort 19.11.2014
- Informasjon om investeringsprodukter - EØS-notat offentliggjort 19.11.2014

FORBRUKERVERN
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.11.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014

HELSE
- Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014.
Kulturdepartementet igangsatte 1. juli 2014 en høring om endringer i åndsverkloven, inkludert gjennomføring i norsk rett av EUs hitteverkdirektiv. Direktivet gjelder digital tilgjengeliggjøring av vernede verk og film og audiovisuelle verk i offentlige institusjoner. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighetshavere. Direktivet tar sikte på å løse det problem det er for disse institusjonene når opphavsmannen ikke er kjent.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014.
Kommissionen fremmet i september 2010 forslag til en EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan misbrukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom i juni 2012 fram til et kompromiss om forordningen, som ble publisert i EU-tidende 9. februar 2013. Den er bindende for medlemslandene fra 2. september 2014.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.11.2014
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Storbritannia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 21.11.2014
- Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.11.2014
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.11.2014
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Frankrike - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.11.2014
- Beskyttelsestiltak mot liten bikubebille i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.11.2014
- Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.11.2014
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 18.11.2014
- Helsesertifikater knyttet til skrapesyke for handel og import av embroyer fra sauer og geiter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.11.2014
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.11.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2014
- Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2014

Næringsmidler
Grenseverdier for forurensning av ochratoxin A (OTA) in Capsicum sp. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.11.2014
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.10.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 17.10.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.11.2014
Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 17.10.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.11.2014
Maksimalt nivå av polysykliske aromahydrokarboner i mat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.11.2014
- Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2014
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2014
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2014
Betingelser for import av guargummi fra India - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 17.11.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatine - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 17.11.2014
- Bruk av glocusaminsalt ved i produksjon av kosttilskudd - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 17.10.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.11.2014
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- Overvåking av spor av bromerte flammehemmere i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kjøtt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2015-2017 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- Bruk av bruk av aluminumslakkfarge i riboflaviner (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- Glutenforordningen: Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 21.10.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.11.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for forurensning av kadmium i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
Mattrygghet (varer): veterinærmedisin (del av EØS-avtalens vedlegg 2.13 )
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for triklabendazol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
Mattrygghet (varer): veterinærmedisin (del av EØS-avtalens vedlegg 2.13 )
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kabergolin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
Mattrygghet (varer): veterinærmedisin (del av EØS-avtalens vedlegg 2.13 )
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoxanid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
Mattrygghet (varer): veterinærmedisin (del av EØS-avtalens vedlegg 2.13 )
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klosantel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
Mattrygghet (varer): veterinærmedisin (del av EØS-avtalens vedlegg 2.13 )
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorsulon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
Mattrygghet (varer): veterinærmedisin (del av EØS-avtalens vedlegg 2.13 )

MILJØ
- Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.11.2014
- Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.11.2014
- Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovelinnhold i marint brensel - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Kompromiss inngått mellom Europaparlamentet og Rådet 21.11.2014
- Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.11.2014
-
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
- Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kadmium - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for blyacetatmarkør - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly og kadmium - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for krom - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kadmium og krom - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i tenningsmoduler og motorstyringssystemer - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kvikksølv i visse industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse industrielle overvåkings- og kontrollsystemer - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse kondensatorer til bruk i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i mikrokanalplater (MCP) - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i store flater av lagdelte dyseelementer - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i gassutladningslamper til bruk i skilt og spesialbelysning - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014
- Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014

TRANSPORT
- Utveksling av informasjon over landegrensene om sikkerhetsrelaterte trafikkforseelser - EØS-notat offentliggjort 21.11.2014.
EUs transportministre vedtok 8. oktober 2014 en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag fra juli 2014 til et revidert direktiv om håndhevelse av trafikkforseelser over landegrensene. EU-domstolen opphevet 6. mai 2014 det opprinnelige direktivet fra 2011 som skulle gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtekter over landegrensene. Dommen var knyttet til hjemmelsgrunnlaget for direktivet, som i beslutningsprosessen ble endret fra transportpolitikk til politisamarbeid. Forslaget til nytt direktiv er hjemlet i EU-traktatens artikkel 91 om transportpolitikk og er merket EØS-relevant. Rådet kan vedta en felles holdning ('general approach') i påvente av Europaparlamentets førstegangsbehandling. Selv om det ikke er et bindende vedtak, sender det et signal til Europaparlamentet om medlemslandenes posisjon.

- Adgang til yrket som veitransportør - Norsk gjennomføringslov sanksjonert 21.11.2014: loven trer i kraft 01.01.2015.
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør (dette faktaarket), markedet for godstransport, og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.

- Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Norsk gjennomføringslov sanksjonert 21.11.2014: loven trer i kraft 01.01.2015
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - Norsk gjennomføringslov sanksjonert 21.11.2014: loven trer i kraft 01.01.2015
- Intelligente transportsystemer: krav til tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon - Grunngitt uttalelse om manglende norsk gjennomføring sendt fra EFTAs overvåkningsorgan til Norge 19.11.2014
- Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for laste- og varebiler - Grunngitt uttalelse om manglende norsk gjennomføring sendt fra EFTAs overvåkningsorgan til Norge 19.11.2014
- Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 22.11.2014: EØS-komitebeslutning trer i kraft 01.01.2015
- Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 22.11.2014: EØS-komitebeslutning trer i kraft 01.01.2015
- Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 22.11.2014: EØS-komitebeslutning trer i kraft 01.01.2015
- Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 22.11.2014: EØS-komitebeslutning trer i kraft 01.01.2015
- Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2014

VARER
- Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.11.2014