Europalov - uke 48/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 482014 - Europalov - uke 48/2014

UKE 48/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.-30.11.2014


EUROPALOV 2.0
Takk til alle som har gitt tilbakemeldinger på testversjonen av nye Europalov. Det nye utseendet, som også er tilpasset bruk på mobiltelefoner og nettbrett, vil i løpet av uken ta over for dagens design, som pensjoneres etter syv års tjeneste. Feilmeldinger, kommentarer og forslag mottas fortsatt med stor takk!

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.11.2014

ENERGI
- Retningslinjer om beregning av andelen fornybar energi fra varmepumper - EØS-notat offentliggjort 27.11.2014
- Energimerking av husholdningsvifter - EØS-notat offentliggjort 27.11.2014
- Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om publisering av tillegg til prospekter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 25.11.2014

FORBRUKERVERN
- Forbrukerkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.11.2014
- Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 24.11.2014

FORSKNING OG UTDANNING

HELSE
- Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 27.11.2014.
Stortingets EU/EØS-nytt omtale 27. november 2014 norske og svenske synspunkter på forslaget til ny EU-forordning om personvern. Europaparlamentet ferdigstilte i mars 2014 sin førstegangsbehandling av forordningen (dette faktaarket) og direktivet om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser.

Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
Europeisk audiovisuell politikk i en digital tidsalder - Rådskonklusjoner vedtatt av EUs kulturministre 25.11.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.11.2014
Godkjenning av laboratorier i Kina som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.11.2014
Sykdommer hos storfe: endringer for Kypros - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 26.11.2014
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 26.11.2014
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.11.2014
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.11.2014
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.11.2014
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil - EØS-notat offentliggjort 27.11.2014
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om listen over territorier og tredjeland - EØS-notat offentliggjort 27.11.2014
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kuwait - EØS-notat offentliggjort 27.11.2014
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil og Costa Rica - EØS-notat offentliggjort 27.11.2014
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 27.11.2014
- Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 25.11.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2014
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.11.2014
- Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.11.2014
- Godkjenning av et preparat av alpha-amylase som fôrtilsetning til melkekyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.11.2014

Næringsmidler
EU-høring om merking av matvarer som forårsaker allergi eller intoleranse - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.11.2014
- Ny matforordningen (revisjon) - Komiteinnstilling vedtatt i Europaparlamentet 25.11.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.11.2014
- Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler - Omtale publisert av Mattilsynet 26.11.2014
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - EØS-notat offentliggjort 26.11.2014
- Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2014
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 26.11.2014
- Bruk av visse fargestoffer i aromatisert modnet ost - EØS-notat offentliggjort 26.11.2014

MILJØ
- Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Omtale av EU-domstolens uttalelse publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.11.2014
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 25.11.2014

SELSKAPSRETT
- Selskapsrett: endringsbestemmelser om aksjonærengasjement, eierstyring og selskapsledelse - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt

STATISTIKK
- Statistikk over planetvernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.11.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Adgang til yrket som veitransportør - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014.
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør (dette faktaarket), markedet for godstransport, og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.

- Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014
- Felles bruk av elektroniske registre om veitransportvirksomheter - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014
- Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014
- Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip): endringsbestemmelser for Kroatia - Norsk forskrift kunngjort 25.11.2014
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - EØS-notat offentliggjort 29.11.2014
Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 21.11.2014
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 09.10.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 28.11.2014

VARER
- Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2014