Europalov - uke 49/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 492011 - Europalov - uke 49/2011

UKE 49/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.12-11.12.2011


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Engros-omsetning på energimarkedet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2011.
EU-tidende publiserte 8. desember 2011 en forordning som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forslaget er merket EØS-relevant.

° Energieffektiviseringsdirektivet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.12.2011.
Kommisjonen la 22. juni 2011 fram forslag til et direktiv om energieffektivitet. Direktivet skal erstatte to eksisterende direktiver om henholdsvis kraftvarme og energitjenester. Olje- og energidepartementet offentliggjorde 6. desember 2011 et EØS-notat om forslaget.

° Miljøvennlig design av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.12.2011
° Energimerking av fjernsyn - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.12.2011
° Energimerking av klimaanlegg - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.12.2011
° Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.12.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor - Åpen konsultasjon om erfaringene med direktivet igangsatt av Kommisjonen 8.12.2011
° Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 8.12.2011
Europeiske sosiale iverksetterfond - Forslag lagt fram av Kommisjonen 7.12.2011
Europeiske venturekapitalfond - Forslag lagt fram av Kommisjonen 7.12.2011

FORBRUKERVERN
° Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 8.12.2011
° Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 6.12.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Red. anm.: I omtalen av Kommisjonens forslag til EU-programmet Horizon 2020 i forrige utgave av Europalov nyhetsbrev ble det opplyst at det foreslåtte programbudsjettet på 87 milliarder euro var i faste 2011-priser og derfor ville bli oppjustert senere til nær 100 milliarder euro. Dette medfører ikke riktighet. Det angitte beløpet på 87 milliarder er allerede prisjustert fra Kommisjonens side for antatt inflasjon i perioden 2014-2020. Vi beklager misforståelsen.

° EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 5.12.2011.
Europakommisjonen la 30. november 2011 fram forslaget til EUs nye rammeprogram for forskning - Horizon 2020 - med et totalbudsjett på 87 millarder euro (inflasjonsjustert) for perioden 2014-2020. Til sammenligning har 7. rammeprogram et budsjett på 50 milliarder euro for perioden 2007-2013. Noe av økningen skyldes at Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og deler av dagens konkurranse- og innovasjonsprogram (CIP) er tatt opp i det nye rammeprogrammet. Horizon 2020 er foreslått med en tredelt struktur:
- fremragende vitenskap (Det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur)
- industrielt lederskap (nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedrifter)
- forskning for å løse samfunnsutfordringene (seks sentrale utfordringer er utpekt: 1. Helse, demografi og velvære, 2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi, 3. Sikker, ren og effektiv energi, 4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger, 5. Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer og 6. Inkluderende, innovative og sikre samfunn).

Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2011 - Rapport offentliggjort av Kommisjonen 5.12.2011
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020 - Forslag offentliggjort av Kommisjonen 5.12.2011
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): strategiplan 2014-2020 - Forslag offentliggjort av Kommisjonen 5.12.2011
° EU-programmet Erasmus for alle (2014-2020) - Omtale publisert av EU-delegasjonen 5.12.2011

HELSE
Helsetrusler over landegrensene - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.12.2011
° Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 8.12.2011

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 8.12.2011

° Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 8.12.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.12.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Statsstøtteregler ved rask etablering av bredbåndsnett - Norsk oversettelse av ESA-retningslinjer publisert i EØS-tillegget 8.12.2011

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° EU-programmet kreativt Europa (2014-2020) - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 8.12.2011

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.12.2011
° Status for BSE-risiko (kugalskap) i India, Peru, Panama og Sør-Korea - Norsk forskrift kunngjort 9.12.2011
Imporestriksjoner knyttet til fugleinfluensa: endringsbestemmelser for Sør-Afrika - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 8.12.2011
° Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2011
Bekjempelse av klassisk svinepest : endringsbestemmelser for forsendelse av visse typer kjøtt og kjøttprodukter - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 5.12.2011
Preventiv vaksinering mot fugleinfluensa hos stokkender i Portugal - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 5.12.2011
Merking, registrering og rapportering av småfe: endringer angående forflytningsdokumentet - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 2.12.2011
Import av fugler - endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.12.2011

Fôrvarer
Merking av mat til kjæledyr - Meddelelse publisert gjennom EU-tidende 8.12.2011
Tilsetninger til dyrefôr: endring av navn på innehaver av godkjenninger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.12.2011
Avslag på godkjenning av L. pentosus DSM 14025 som fôrtilsetning - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.12.2011
Godkjenning av Animavit (B. subtilis CBS 117162) som fôrtilsetning til griser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.12.2011
Godkjenning av L. plantarum DSM 8862 and DSM 8866 som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.12.2011
Godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) som fôrtilsetning til visse dyre- og fuglearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.12.2011
° Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.12.2011

Næringsmidler
Styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2011
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2012-2014) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 6.12.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 6.12.2011

MILJØ
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til avispapir - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 9.12.2011
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 8.12.2011
° Deponidirektivet - endringer angående lagring av metallisk kvikksølv som betraktes som avfall - Rådsdirektiv vedtatt 5.12.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
° Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.12.2011

SELSKAPSRETT
° Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 5.12.2011.
Europakommisjonen la 24. februar 2011 fram et direktivforslag som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for bedriftsinformasjon. Kommisjonen mener det bør opprettes et elektronisk nettverk mellom nasjonale registre og at det fastsettes en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene. EUs ministerråd vedtok 5. desember 2011 en såkalt foreløpig holdning ("general approach") til forslaget i påvente av Europaparlamentets 1. gangsbehandling.

STATISTIKK
° Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.12.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 6.12.2011
Et EU-rammedirektiv fra 2002 og flere andre særdirektiver fastsetter regler for typegodkjenning av kjøretøy i klasse L som motorsykler, trisykler, quadrisykler og minibiler. I tråd med EU-strategien for rene luftkvalitet er det innført strengere regler for utslipp for bilder og tyngre motorkjøretøy. Kommisjonen ønsker at det innføres lignende krav til klasse L-kjøretøy og la 4. oktober 2010 fram forslag til en forordning som skal erstatte det eksisterende rammedirektivet. Europaparlamentets transportkomite avga 6. desember 2011 sin innstilling om forslaget. Før innstillingen går til plenumsbehandling vil det bli ført forhandlinger med Rådet med sikte på et kompromiss.

Lydnivået til motorkjøretøy - Forslag lagt fram av Kommisjonen 9.12.2011
° Utstedelse av jernbanesikkerhetssertifikater - Norsk forskrift kunngjort 9.12.2011
° Utstedelse av godkjennelser for jernbanesikkerhet - Norsk forskrift kunngjort 9.12.2011
° Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.12.2011
° Samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: referansedokument for jernbanekjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 9.12.2011
° Teknisk spesifikasjon for støy for konvensjonelle tog - Norsk forskrift kunngjort 9.12.2011
Metodologi for undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2011
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Kapp Verde - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.12.2011