Europalov - uke 49/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 49/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.12.-11.12.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
- Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets- og rådsdirektiv vedtatt 8.12.2016.
Revisjonen av EUs tjeneste­pensjons­direktiv er nå sluttført. Direktivet gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Formålet med revisjonen er blant annet en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, å styrke det felles indre marked og å sikre soliditeten. Direktivet vil om kort tid bli publisert i EU-tidende, samtidig som vurderingen med hensyn til innlemmelse i EØS-avtalen formelt starter.

- Prospektforordningen for verdipapirer - Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 7.12.2016.
Representanter for Rådet og Europa­parlamentet har kommet til en foreløpig enighet om Kommisjonens forslag til nytt, revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Det eksisterende prospektdirektivet fra 2003 vil bli avløst av en forordning. Kommisjonen har samtidig utarbeidet utfyllende bestemmelser til dagens prospekdirektiv.

- Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2016
- Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato - Europaparlaments- og rådsforordning vedtatt 8.12.2016. Dansk departementsnotat offentliggjort 7.12.2016

FORBRUKERVERN
- Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.12.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - Høring om midtveisevaluering av Joint Undertakings igangsatt av Kommisjonen 8.12.2016
- Helsebringende fysisk aktivitet på tvers av sektorer - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.12.2016
Investering i Europas ungdom - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.12.2016
Modernisering av Europas utdanningssystemer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.12.2016

HELSE
- Helsebringende fysisk aktivitet på tvers av sektorer - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.12.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 7.12.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.12.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 5.12.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.12.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016
- Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.12.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av preparater av L. plantarum og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2016

Næringsmidler
- Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016
- Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2016

MILJØ
- Vanndirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.12.2016
- Reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft - Europaparlaments - og rådsdirektiv vedtatt 8.12.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2016
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2016
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2016

Plantevernmidler
- Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016
- Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016
- Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016
- Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016
- Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2016

TRANSPORT
- EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) - Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 7.12.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2016