Europalov - uke 5/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 52011 - Europalov - uke 5/2011

UKE 5/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 31.1-6.2.2011


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
Fornybar energi: framdriftsrapport om utviklingen mot 2020-målene - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.1.2011

FORBRUKERVERN
° Forbrukerdirektivet - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 1.2.2011.
Europaparlamentets indre markeds- og forburkerkomite avga 1. februar 2011 sin innstilling om Kommisjonens forslag fra 2008 til forbrukerdirektiv. Direktivet tar blant annet sikte på å erstatte direktivene om fjernsalg, om salg utenfor fast utsalgssted, om forbrukerkjøp og om urimelige avtalevilkår. I forkant av Europaparlamentets plenumsbehandling, som er planlagt i mars 2011, vedtok Rådet 24. januar 2011 en foreløpig holdning ("general approach") til direktivet. De to institusjonene vil trolig søke å finne fram til et kompromiss for å unngå en 2. gangsbehandling av direktivet.

FORSKNING OG UTDANNING
Handlingsplan for å redusere frafall av unge i skolen - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.1.2011
Anbefaling om tiltak som kan redusere skolefrafall - Forslag lagt fram av Kommisjonen 31.1.2011
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2011

MATTRYGGHET
° Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.2.2011.
I forbindelse med påvisning av munn- og klovsyke på villsvin i Bulgaria har EU vedtatt strenge regler for å bekjempe og hindre at sykdommen sprer seg. Vedtaket innebærer en forsterking av tiltak som Bulgaria allerede har iverksatt. Som følge av situasjonen, har Mattilsynet fastsatt en forskrift om særskilte beskyttelsestiltak. Forskriften ble kunngjort 14. januar 2011. Formålet er å hindre spredning av sykdommen til Norge. Landbruks- og matdepartementet offentliggjorde 2. februar 2011 et EØS-notat om kommisjonsvedtaket.
Mattrygghet: veterinære forhold (EØS-avtalens vedlegg 1.1)

EUs referanselaboratorium for biers helse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2011
° Bruk av vaksiner mot Newcastle-sykdom hos fjørfe - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.2.2011
° Veterinærstatus for brucellose og tuberkulose i Estland, Latvia og regionen Balearene i Spania - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.2.2011
Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.2.2011
Såvarer: forsøk med forhøyet partistørrelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.2.2011
° Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria - Norsk forskrift kunngjort 1.2.2011

MILJØ
° WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 3.2.2011.
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til revisjon av EU-regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Europa­parlamentets avsluttet 3. februar 2011 sin førstegangsbehandling av forslaget med blant annet å kreve at EU-landene fra 2016 bør samle inn 85% av alt elektronisk avfall. Parlamentet mener også at medlemslandene i 2012 bør innsamle minst 4 kilo elektronisk avfall per innbygger eller en mengde som i vekt tilsvarer alt elektronisk avfall som ble produsert i 2010, avhengig av hvilken mengde som er størst. Det blir nå opp til Rådet å vurdere om EPs vedtak kan aksepteres eller om saken må gå en ny runde i begge EU-institusjonene.

Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): gjennomføringsbestemmelser for samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2011
Forlengelse av gyldighetsperioden for tildelingskriteriene for EUs miljømerke til visse produkter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.2.2011
° Forbedrede rammer for markedsovervåking av CO2-kvotehandelsordningen - Dansk departementsvurdering offentliggjort 1.2.2011

NÆRINGSPOLITIKK
Markedsutfordringer for råvarer og råmaterialer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.2.2011

SELSKAPSRETT
° Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser - Revidert forslag lagt fram av Kommisjonen 1.2.2011

STATISTIKK
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Undersøkelser av sjøulykker - Høring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 3.2.2011.
Direktivet omhandler undersøkelse av sjøulykker og har som formål å fremme sjøsikkerhetsarbeidet. Direktivet inneholder bl.a. regler om hvilke sjøulykker som skal undersøkes, hvem som skal ha hovedansvaret for undersøkelsene, og hvilke prosedyrer som skal følges. Nærings- og handelsdepartementet igangsatte 3. februar 2011 en høring om endringer i sjøloven i forbindelse med gjennomføring av direktivet i norsk rett.

° Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.2.2011.
Det europeisk sjøsikkerhetsbyrået EMSA ble opprettet i 2002. I et forslag som ble lagt fram 28. oktober 2010 peker Kommisjonen på at erfaringer tilsier at det bør foretas justeringer i byråets mandat og regelverk. Det gjelder spesielt byråets operasjonelle arbeidsmetoder på inspeksjonsområdet, som forelås vedtatt av Kommisjonen i stedet for av byråets styre, som kan havne i konfliktsituasjoner på dette området ettersom det har medlemmer fra landenes nasjonale inspeksjonsmyndigheter. Nærings- og handelsdepartementet offentliggjorde 1. februar 2011 et EØS-notat om forslaget.

° Rettigheter til busspassasjerer - Rådets 2. gangsbehandling 31.1.2011 (endelig vedtak).
Rådet bekreftet 31.1.2011 gjennom kvalifisert flertall et kompromiss som ble inngått sist sommer med Europaparlamentet om busspassasjerers rettigheter. Den nye EU-forordningen, som vil tre i kraft tidig i 2013, har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. Forordningen tar også sikte på å fastsette busselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling.

VARER
Markedsutfordringer for råvarer og råmaterialer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.2.2011