Europalov - uke 5/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 52012 - Europalov - uke 5/2012

UKE 5/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.01.-05.02.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
° Utenfor og innenfor: Europautredningens rapport om Norges avtaler med EU - Høring igangsatt av Utenriksdepartementet 31.1.2012.
I 2010 oppnevnte regjeringen et forskningsbasert utvalg for å utrede alle sider ved EØS, Schengen og de andre avtalene Norge har med EU. Utvalgets rapport, NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor, ble lagt fram 17. januar 2012. Utenriksdepartementets sendte 31. januar 2012 utredningen på høring med frist 6. mai 2012.

ENERGI
Miljøvennlig utforming av husholdningsventilasjonsenheter og kjøkkenvifter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.1.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° EU-høring om det europeiske forskningsområdet - høsten 2011 - Resultater fra konsultasjonen offentliggjort av Kommisjonen 30.1.2012

HELSE
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet triclabendazole i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 1.2.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet closantel i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 1.2.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet fenoksymetylpenicillin i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet altrenogest i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2012
° Krav til aktive implanterbare medisinske innretninger og innretninger som benytter vev av animalsk opprinnelse - Dansk departementsvurdering offentliggjort 30.1.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning - Innstilling til Europaparlamentets 2. gangsbehandling offentliggjort 3.2.2012.
Representanter for Europaparlament og Rådet kom 24. oktober 2011 fram til et kompromiss om det 5-årig arbeidsprogram på radiospektrumsområdet som Kommisjonen la fram i september 2010. Forslaget er en del av en pakke som bl.a. skal bidra til å gjøre det enklere å etablere bredbåndsnett med høy kapasitet og sikre at det er tilstrekkelig frekvenser til rådighet for trådløs bredbåndskommunikasjon. Av et EØS-notatet utarbeidet av Samferdselsdepartementet går det fram at Norge gjennom sin frekvensforvaltning allerede har gjennomført mange av Kommisjonens foreslåtte tiltak om effektiv frekvensbruk og fleksibilitet, inkludert åpning for omsetning av frekvenstillatelser og tildeling av frekvenser gjennom generelle tillatelser.

° Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Om harmonisering av båndbredden i frekvensområdet 169,4-169,8 MHz - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Bruk av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Samordnet bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012
° Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester) - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring) - Proposisjon om norsk gjennomføring lagt fram av Justis- og politidepartementet 3.2.2012
Justis- og politidepartementet fremmet 3. februar 2012 en proposisjon til Stortinget om endringer i utlendingsloven for å hjemle bruk av Schengen-standardiserte oppholdskort med elektronisk lagret biometri i form av fingeravtrykk. Gjennom Schengensamarbeidet ble det i 2001 innført ensartet dokumentasjon for oppholdstillatelse i form av en oppholdsetikett som limes inn i utlendingens reisedokument. I rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 og rådsforordning (EF) nr. 380/2008 er det vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk. Dette innebærer at alle som får oppholdstillatelse i Norge vil få utstedt et Schengen-standardisert oppholdskort med biometri.

° Personvernforordningen om behandling av persondata - Omtale av forslaget publisert av Norges EU-delegasjon 30.1.2012.
Europakommisjonen la 25. januar 2012 fram forslag til en personvernforordning. Det nye regelverket, som nå skal diskuteres i Europaparlamentet og Rådet, vil oppdatere og erstatte personverndirektivet fra 1995, som er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen har samtidig lagt fram forslag til et direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser. Dette direktivet skal erstatte dagens rammebeslutning som Norge har innlemmet i Schengen-avtalen. De to forslagene medfølges av en meddelelse om et europeisk rammeverk for person- og datavern.

Personvern knyttet til politisamarbeid og rettslig samarbeid - Omtale av forslaget publisert av Norges delegasjon 30.1.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Retningslinjer for statsstøtte til skipsbygging - Vedtak om forlengelse av retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 1.2.2012

MATTRYGGHET
° Ernæringspåstander på matvarer: endringer til listen - Kommisjonens forslag avvist av Europaparlamentet 2.2.2012.
Europaparlamentets plenumsforsamling la 2. februar 2012 ned veto mot Kommisjonens forslag om å godkjenne helsepåstander på matvarer av typen "inneholder [..] prosent mindre sukker". Ifølge Europaparlamentet opplyser slike påstander ikke noe det reelle sukkerinnholdet, men bare at innholdet er redusert i forhold til en tidligere versjon av produktet.

° Godkjenning av L. plantarum DSM 8862 and DSM 8866 som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2012
° Godkjenning av Animavit (B. subtilis CBS 117162) som fôrtilsetning til griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2012
° Avslag på godkjenning av L. pentosus DSM 14025 som fôrtilsetning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.2.2012
° Tilsetningdirektivet om tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.2.2012
° Tilsetningdirektivet for næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.2.2012
Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.1.2012

MILJØ
Konsultasjon om bærekraftig forbruk og produksjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 1.2.2012 (frist 3.4.2012)
° Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken - Grunngitt uttalelse fra EFTAs overvåkingsorgan 1.2.2012 om mangelfull norsk gjennomføring
° Tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand - Grunngitt uttalelse fra EFTAs overvåkingsorgan 1.2.2012 om mangelfull norsk gjennomføring
Miljøkvalitetskrav til vann - Forslag og rapport lagt fram av Kommisjonen 31.1.2012
Administrerende medlemsstat for luftfartsselskaper i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.1.2012

SELSKAPSRETT
° Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling offentliggjort 3.2.2012
Europakommisjonen la 24. februar 2011 fram et direktivforslag som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for bedriftsinformasjon. Kommisjonen mener det bør opprettes et elektronisk nettverk mellom nasjonale registre og at det fastsettes en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene. EUs ministerråd vedtok 5. desember 2011 en såkalt foreløpig holdning ("general approach") til forslaget i påvente av Europaparlamentets 1. gangsbehandling.

STATISTIKK
° Statistiske oppgaver over godstransport på vei - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2012
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser om gearskifteindikatorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Bangladesh - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.1.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Kapp Verde - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.1.2012
° Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.2.2012
° EU-byrået for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser angående standardinspeksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2012

VARER
° Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.1.2012