Europalov - uke 5/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 52014 - Europalov - uke 5/2014

UKE 5/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.01.-02.02.2014


• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 27.01.2014.
Europakommisjonen la 22. januar 2014 fram et rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram til 2030. Blant tiltakene som foreslås er en utslippsreduksjon av drivhusgasser med 40 prosent i forhold til 1990-nivået, et EU-bindende mål for fornybar energi på minst 27 prosent, nye mål for energieffektivitet, en ny forvaltningsmodell og nye indikatorer for å sikre et konkurransedyktig og forsyningssikkert energisystem. Norges EU-delegasjon omtalte Kommisjonens meddelelse i en rapport 27. januar 2014.

- Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.01.2014
- Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.01.2014
Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 20.01.2014

FINANSIELLE TJENESTER
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 29.01.2014.
Europakommisjonen la 29. januar 2014 fram forslag til nye bestemmelser for styrking av banksektorens motstandsevne. En ny forordning [dette faktaarket] skal bidra til et klarere skille mellom tradisjonell bankvirksomhet og risikoinvesteringer på aksje- og eiendomsmarkedet, mens et annet forslag (se under) tar sikte på økt transparens av transaksjoner innenfor såkalt skyggebankvirksomhet. Begge forslagene er sendt til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 29.01.2014
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 29.01.2014

FORBRUKERVERN
- Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Rådets 1. gangsbehandling 28.01.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Rådet bekreftet 28. januar 2014 et kompromiss med Europaparlamentet om Kommisjonens direktivforslag som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Det foreslåtte direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Etter publisering i EU-tidene vil medlemslandene ha to år på seg til å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium - EØS-notat offentliggjort 01.02.2014
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for nikkel - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 31.01.2014

FORSKNING OG UTDANNING
° Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2014-2020 - EØS-notat offentliggjort 01.02.2014
° Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.01.2014
Utvikling av kvalitetssikring av videregående utdanning - Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.01.2014
EU-arbeidsplan for sport 2011-2014 - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.01.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Retningslinjer for statsstøtte til skipsbygging - Retningslinjer forlenget av EFTAs overvåkingsorgan 29.01.2014
Retningslinjer for statsstøtte til forskning og og innovasjon - Retningslinjer forlenget av EFTAs overvåkingsorgan 29.01.2014
Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse - Høring igangsatt av Kommisjonen 28.01.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import fra Kina av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 31.01.2014
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 31.01.2014
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 29.01.2014
- Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn: endringsbestemmelser for Danmark og Irland - EØS-notat offentliggjort 29.01.2014
- Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien - Svensk departementsnotat offentliggjort 28.01.2014
- Dyrehelseforordningen - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 30.01.2014
Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 27.01.2014
Import av storefesæd: endringsbestemmelser om blåtunge og epizootic haemorrhagic disease - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 24.01.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av visse preparater av Pediococcus pentosaceus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.01.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, eggleggende høner og smågriser - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøns og slaktehøns - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av selenmethionin fra S. cerevisiae som tilsetningsstoff til fôr - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av methioninkilder som tilsetningsstoffer til fôr - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av Patent Blå V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av sinkchelat av methionin som fôrtilskudd til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av clinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014
- Godkjenning av niacin og niacinamid som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.01.2014
- Omsetning av mat fra klonede dyr - Svensk departementsnotat offentliggjort 28.01.2014
- Ernærings- og helsepåstander brukt i merking av matvarer: gjennomføringsbestemmelser om bruk av generiske betegnelser - Omtale publisert av Mattilsynet 24.1.2014

MILJØ
- Måling og formidling av produkters og organisasjoner miljøprestasjoner - EØS-notat offentliggjort 01.02.2014
- Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om produksjon etter kloralkaliprosessen - EØS-notat offentliggjort 30.01.2014
Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - EØS-notat offentliggjort 30.01.2014
Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 28.01.2014
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 31.01.2014
- EU-strategi for renere luft i Europa - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.01.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-notat offentliggjort 29.01.2014
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 22.01.2014
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 22.01.2014
- Notifisering av avfallsplaner og programmer for avfallsforebygging - EØS-notat offentliggjort 29.01.2014
- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner - EØS-notat offentliggjort 01.02.2014
- Bruk av zineb i biocidholde produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.02.2014
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.02.2014
- Godkjenning av kaprinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.02.2014
- Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.02.2014
- Godkjenning av oktansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.02.2014
- Godkjenning av S-metopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.02.2014
- Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.02.2014
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for nikkel - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 31.01.2014
- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium - EØS-notat offentliggjort 01.02.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Kompromiss fremforhandlet mellom Rådet og Europaparlamentet 24.01.2014

STATISTIKK
- Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.01.2014
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2015 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.01.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 28.01.2014
- Typegodkjenning av motorsykler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 01.02.2014
- Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.01.2014
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.01.2014
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.01.2014
Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.01.2014
- Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken: endringsbestemmelser - Norsk forskrift