Europalov - uke 5/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 5/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.01.-01.02.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

HANDELSFORENKLINGER
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner - EØS-notat offentliggjort 30.01.2015

INDRE MARKED OG EØS
- Kommisjonens arbeidsprogram 2015 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 26.01.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Ordninger for import av organiske produkter fra Sør-Korea - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.01.2015
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 26.01.2015
Krav vedrørende trikiner ved import av visse kjøttprodukter fra tamsvin - Norsk forskrift kunngjort 27.01.2015
- Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose - Omtale publisert av Mattilsynet 28.01.2015
- Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe - Omtale publisert av Mattilsynet 28.01.2015
- Dyrehelsekrav til samhandel i EU av storfe og svin: endringsbestemmelser knyttet til trikiner - Norsk forskrift kunngjort 27.01.2015
- Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om tamsvin - Norsk forskrift kunngjort 27.01.2015
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.01.2015
- Sykdommer hos storfe: endringer for Kypros - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.01.2015

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid (E 551) - EØS-notat offentliggjort 30.01.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 30.01.2015
Maksimale grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 26.01.2015
Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsenikk i visse næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 26.01.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til vurdering i Europaparlamentet og Rådet 26.01.2015
- Overgangsordninger for import av mat av animalsk opprinnelse til EXPO 2015 i Milano - Omtale publisert av Mattilsynet 28.01.2015

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamithromycin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.01.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for doxycyclin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.01.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulathromycin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2014
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for methylprednisolon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.01.2015

MILJØ
EU-høring om global koordinering av jordobservasjoner - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.01.2015
- Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om hyppighet av analyser - Norsk forskrift kunngjort 30.01.2015
- Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.01.2015

STATISTIKK
- Statistiske oppgaver over godstransport på vei - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.01.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- EUs maritime transportpolitikk fram til 2018 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.01.2015.
EUs transportministre ba i 2014 Europakommisjonen ta initiativ til en evaluering av EUs maritime strategi som ble vedtatt i 2009 og som løper fram til 2018. Nå ber Kommisjonen om innspill til den kommende midtveisevalueringen. Høringen er også åpen for EØS/EFTA-landene.

Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til gokjenning og markedsovervåking - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 16.12.2014
Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.01.2015