Europalov - uke 52/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 522010 - Europalov - uke 52/2010

UKE 52/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.12.2010-2.1.2011


Årets siste nyhetsbrev inneholder ikke mange saker, men Europalov benytter anledningen til å takke for interessen i 2010 og ønske abonnenter og besøkende på nettstedet et spennende og innholdsrikt år i 2011!

• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Engros-omsetning på energimarkedet - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 30.12.2010.
Europakommisjonen la 8. desember 2010 fram forslag til en forordning som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forslaget er merket EØS-relevant. Olje- og energidepartementet igangsatte 30. desember 2010 en nasjonal høring om forslaget, med frist 3. februar 2011.

° Pritoriteringer for europeisk infrastruktur for energi for 2020 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.12.2010.
Europakommisjonen la 17. november 2010 fram en liste over prioriterte korridorer for transport av elektrisitet, gass og olje i Europa. Prioriteringene skal tjene som grunnlag for fremtidige tillatelser og vedtak om finansiell støtte til konkrete EU-projekter. I el-sektoren utpekes fire prioriterte EU-korridorer, hvorav den ene gjelder offshore-nett i nordlige farvann for transport av elektrisitet fra vindmølleparker til havs. Blant tre prioriteringer i gass-sektoren er en nord-sør-korridor i Vest-Europa for å fjerne interne flaskehalser og sikre optimal utnyttelse av eksterne forsyninger. Planen er knyttet til EUs Europa 2020-strategi. Et EØS-notat om Kommisjonens infrastrukturmelding ble offentligjort 30. desember 2010.

HELSE
° Overvåking av legemidlers bivirkninger - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.12.2010.
EUs ministerråd godkjente i november 2010 et kompromiss som ble inngått med Europaparlamentet om styrking av EU-regelverket omkring overvåking av legemidler. Erfaringer har vist at gjeldende regler ikke tar tilstrekkelig hensyn til at legemidler har forskjellige egenskaper og forskjellig risikoprofil, og kunnskap som finnes om bivirkninger utnyttes ikke godt nok. Gjennom endring av et direktiv og en forordning vil EUs legemiddelkontor i London bli gitt en sterkere rolle på dette området, og det vil bli lagt opp til raskere pasientrapportering av antatte bivirkninger. Endringsdirektivet ble publisert i EU-tidende 31. desember 2010 og skal anvendes fra 21. juli 2012. Den tilhørende forordningen ble publisert samme dag og gjelder fra 2. juli 2012.

° Forordning om bivirkninger av legemidler - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2010
° Bruk av to ikke-oksiderende hårfargestoffer - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2010

MATTRYGGHET
Merking av vin: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2010
° Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2010