Europalov - uke 52/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 522011 - Europalov - uke 52/2011

UKE 52/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.12.2011-01.01.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering) - Norske forskrifter kunngjort 28.12.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 22.12.2011

HELSE
° Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.12.2011

MATTRYGGHET
° Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2011
° Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.12.2011
° Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.12.2011

MILJØ
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.12.2011.
Norge utarbeidet i 2010 et forslag om å forby produksjon, import, omsetning og bruk av fem fenylkvikksølvforbindelser i hele EU/EØS. Etter at forslaget ble støttet av to vitenskapelige komiteer i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA), har Kommisjonen utarbeidet utkast til en EU-forordning som innfører forbud mot de fem forbindelsene. Utkastet ble 21. desember 2011 sendt til den såkalte komitologikomiteen for uttalelse. Komiteen består av representanter for EUs medlemsland samt EFTA/EØS-landene (uten stemmerett). Også Rådet og Europaparlamentet må avgi uttalelser før forordningen kan vedtas av Kommisjonen. I Norge har bruk av de aktuelle kvikksølvforbindelsene vært forbudt siden 2008.

Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om glassproduksjon - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.11.2011
Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om nasjonale overgangsplaner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.11.2011
Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.11.2011
Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.11.2011
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av bly til bruk i smykker, armbånd og hårspenner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.12.2011
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av måleinstrumenter som inneholder kvikksølv - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.12.2011

STATISTIKK
° Landbruksstatistikk om flerårige kulturer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2011