Europalov - uke 52/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 522013 - Europalov - uke 52/2013

UKE 52/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.12-29.12.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Høring om ytterligere norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 17.12.2013 [I forrige nyhetsbrev ble denne høringen ved en feiltakelse knyttet til galt EU-direktiv]

FORBRUKERVERN
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bildebehandlingsutstyr - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.12.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.12.2013.
EU-tidende publiserte 28. desember 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.

HELSE
- EUs program for tiltak på justisområdet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- EUs program for tiltak på justisområdet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Terskelverdier for statsstøtte 2014-2020 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.12.2013

MATTRYGGHET
- Sporbarhet av frø til produksjon av spirer - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2013
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2013
- Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.12.2013

MILJØ
- EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.12.2013

STATISTIKK
- EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.12.2013.
Revisjonen av EU-direktivet fra 1994 om fritidsbåter ble publisert i EU-tidende 28. desember 2013. Det nye direktivet, som også omfatter vannscootere, skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig pålegger det myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere er CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Direktivet skal være gjennomført i EU-landene innen 18. januar 2016.

- Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser om motorsykler - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2013

VARER
- Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2013.
En norsk forskrift som gjennomfører EUs nye byggevareforordning ble kunngjort 23. desember 2013. Forordningen som ble vedtatt i 2011 ved en revisjon av byggevaredirektivet, har nye krav til varer som inngår i bygge-og anleggsarbeider innført i EU fra 1. juli 2013. Forordningen innfører bl.a. strengere markedskontroll på byggevareområdet for å sikre forbrukerne og styrke tilliten til CE-merket. Bæredyktighet innføres som et nytt vesentlig krav, og byggevarer som benytter farlige stoffer skal merkes spesielt om mulige helse- og sikkerhetsfarer. Landene plikter å opprettes uavhengige produktkontaktpunkter hvor man fritt skal kunne få informasjon om konstruksjonsmaterialer og bruken av disse. EØS-komiteen vedtok 14. juni 2013 å innlemme forordningen i EØS-avtalen, men vedtaket krever parlamentssamtykke i Island før det trer i kraft.