Europalov - uke 6/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 62011 - Europalov - uke 6/2011

UKE 6/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.2-13.2.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosialstøtte (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2011

ENERGI
° Strømforbruk av husholdningsapparater og kontorutstyr i hvilemodus - EØS-komitevedtak 11.2.2011.
EØS-komiteen vedtok 11. februar 2011 å innlemme i EØS-avtalen EU-forordningen om maksimalt strømforbruk ved standby og av-tilstand for kontorutstyr og elektriske og elektroniske husholdningsapparater. I EU innføres de nye kravene i to-trinn: 7. januar 2010 og 7. januar 2013. Forordningen omfatter også elektronisk musikkutstyr, hi-fi-apparater, PCer og elektrisk lektøy. For fjernsynsapparater er forordningens bestemmelser senere erstattet av en egen fororodning, hvor energikravene skjerpes ytterligere.

° Utfasing av tradisjonelle lyspærer - EØS-komitevedtak 11.2.2011.
EØS-komiteen vedtok 11. februar 2011 å innlemme EU-forordningen om utfasing av mindre energieffektive belysningsprodukter som glødepæren i EØS-avtalen. Utfasingen trappes opp ved gradvis å sette strengere krav til lyspærenes effektivitet. EU vedtok i 2009 følgende plan for utfasingen (1. september for alle år): 2009 - forbud mot alle matte glødepærer, og klare glødepærer over 100 W; 2010 - forbud mot glødepærer på 75 W; 2011 - forbud mot glødepærer på 60 W; 2012 - forbud mot alle glødepærer; 2013 - skjerpede krav til lavenergipærer og LED pærer; 2016 - skjerpede krav til blant annet halogenpærer.

° Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere - EØS-komitevedtak 11.2.2011
° Miljøvennlig design av lysstoffrør - EØS-komitevedtak 11.2.2011
° Miljøvennlig design av eksterne strømforsyningers elforbruk - EØS-komitevedtak 11.2.2011
° Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer - EØS-komitevedtak 11.2.2011
° Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser - EØS-komitevedtak 11.2.2011
° Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper - EØS-komitevedtak 11.2.2011
° Krav til miljøvennlig utforming av fjernsynsapparater - EØS-komitevedtak 11.2.2011
° Utfasing av tradisjonelle lyspærer: krav vedrørende ultrafiolett stråling - EØS-komitevedtak 11.2.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Grønnbok om EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 9.2.2011.
Europakommisjonen la 9. februar 2011 fram en grønnbok med en skisse til et helhetlig EU-program for forskning og innovasjon fra 2014 gjennom en sammenslåing av dagens rammeprogram for forskning og teknologi, innovasjonsprogrammet (CIP) og Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT). Grønnboken er lagt ut til åpen konsultasjon fram til 20. mai 2011. Resultatet av høringen vil bli lagt fram på en konferanse 10. juni, hvor navnet på det nye programmet vil bli kunngjort. Kommisjonen planlegger å legge fram et formelt forslag til programmet mot slutten av 2011.

° Midtveisevaluering av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi - Kommisjonens kommentarer lagt fram 9.2.2011.
Kommisjonen offentliggjorde 18. november 2010 rapporten fra ekspertgruppen som har evaluert de første 3-4 årene av EUs 7. rammeprogram for forskning. Evalueringspanelet bestod av ti uavhengige eksperter, blant dem direktøren i Norges forskningsråd, Arvid Hallén (bildet). Rapporten inneholder ti anbefalinger for å styrke effektene av det europeiske forskningssamarbeidet. Kommisjonen la 9. februar 2011 fram sine kommentarer til rapporten.

° Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 11.2.2011
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift om yrkesutøvelse for inkassatorer kunngjort 8.2.2011

HELSE
° Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.2.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.2.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.2.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.2.2011
° Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.2.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.2.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 11.2.2011
° Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 11.2.2011

MATTRYGGHET
° Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011
° Transitt fra Russland av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser for listen over hurtigtester - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011
° Administrative sanksjoner når identifikasjon av storfe ikke kan bevises - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011
° Latvias storfedatabase - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011
° Overgangsordninger for import og eksport av vannlevende pryddyr - Norsk forskrift kunngjort 11.2.2011
Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus fra Russland - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2011
° Overgangsordninger for nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011
° Renhetskriterier for fargestoffer i mat: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011
° Helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.2.2011

MILJØ
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2): rapporteringsskjema - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.2.2011
Biociddirektivet: inkludering av bifenthrin som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.2.2011
Biociddirektivet: inkludering av (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.2.2011
Biociddirektivet: inkludering av fenoxycarb som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.2.2011
Biociddirektivet: inkludering av nonansyre som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.2.2011
° Kvotehandeldirektivet: detaljerte bestemmelser for kvoteauksjoner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.2.2011

SELSKAPSRETT
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift om yrkesutøvelse for inkassatorer kunngjort 8.2.2011

STATISTIKK
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosialstøtte (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2011
° Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning - Sak om mangelfull norsk gjennomføring oversendt EFTA-domstolen 2.2.2011
° Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) - Sak om mangelfull norsk gjennomføring oversendt EFTA-domstolen 2.2.2011