Europalov - uke 6/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 62012 - Europalov - uke 6/2012

UKE 6/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 06.-12.02.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Forenklinger knyttet til EU-finansiering - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.2.2012

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012

ENERGI
° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi - EØS-komitevedtak 10.2.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 9.2.2012.
Representanter for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen (trilog) kom 9. februar 2012 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til regelverk for såkalte "over the counter"-derivater (OTC). Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. OTC-derivater er derivater som ikke handles på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, har Kommisjonen foreslått økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler alltid kan oppfylles, samt nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse.

° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik - EØS-komitevedtak 10.2.2012
EU-konsultasjon om finansielle konglomerater - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.2.2012

FORBRUKERSAKER
° EU-programmet om barn og internett (2009-2013) - Midtveisevaluering offentliggjort av Kommisjonen 6.2.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020 - Fellesrapport vedtatt av Rådet og Kommisjonen 10.2.2012
Nøkkeldata om utdanning i Europa 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.2.2012
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport for 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.2.2012

HELSE
Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende overvåking av medisiner - Forslag lagt fram av Kommisjonen 10.2.2012
Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 10.2.2012
° Liste over plantestoffer, inkludert tilberedninger og sammensetninger, til bruk i tradisjonelle plantemedisiner - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - EØS-komitevedtak 10.2.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): timian - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.2.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Vitis vinifera (vinblad) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.2.2012
° Bruk av hårfargemidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.2.2012
° Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdommer avsagt i EU-domstolen 9.2.2012
° Beskyttelsesdirektivet: vernetid for opphavsrett - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.2.2012
° Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.2.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° EU-programmet om barn og internett (2009-2013) - Midtveisevaluering offentliggjort av Kommisjonen 6.2.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - endringer - Rådets 1. gangsbehandling 10.2.2012 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
° Liste over koordinerende myndigheter i forbindelse med hestekonkurranser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Kontroll med identifikasjon av småfe - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Tilleggsgarantier for infeksiøs bovine rhinotrakeitt (IBR) hos storfe beregnet på handel - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Kriterier for vaksiner til bruk mot Newcastle-sykdom - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° EU-mål for reduksjon av visse salmonella-serotyper i eggleggende høner - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring) - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Overgangsordninger for rå melk i Bulgaria: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Tillatelse til transport av kyllinger og høns ut av en restriksjonssone i Côtes d'Armor i Frankrike - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Importrestriksjoner knyttet til fugleinfluensa: endringsbestemmelser for Sør-Afrika - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.2.2012
Vilkår ved sertifikasjon for import og transit gjennom EU av visse sammensatte produkter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.2.2012
Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.2.2012

Fôrvarer
° Tilsetninger til dyrefôr: endring av navn på innehaver av godkjenninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2012
° Godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) som fôrtilsetning til visse dyre- og fuglearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2012
° Godkjenning av di-kopperklorid-tri-hydroksid som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.2.2012

Plantehygiene
° Omsetning av grønnsakfrø: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012

Næringsmidler
° Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Restmengder av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorantraniliprol i gulrøtter - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om octenidin-dihydroklorid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2012

MILJØ
° Redusert bruk av fosfater i vaskemidler - Rådets 1. gangsbehandling 10.2.2012 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
I følge en EU-forordning fra 2004 om miljøkrav til vaske- og rengøringsmidler, skal Kommisjonen evaluere og eventuelt fremme forslag om bruken av fosfater med tanke på gradvis utfasning eller begrensning av slike stoffer. Pålegget ble 4. november 2010 konkretisert gjennom et forslag fra Kommisjonen om begrensning av innholdet av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler for å redusere stigende planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter (eutrofiering) av EUs overflatevann. Rådet vedtok formelt endringsforordningen 10. februar 2012 etter at det i desember 2011 ble inngått et kompromiss med Europaparlamentet.

° Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012.
Forordningen endrer et vedlegg i REACH-forordningen ved at det innføres to nye in vitro-testmetoder for øyeirritasjon som nylig er vedtatt av OECD. Disse testmetodene skal medvirke til at antall dyr som benyttes til forsøk skal begrenses til et minimum. EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

° Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): rapporteringsskjema om gjennomføring - EØS-komitevedtak 10.2.2012
Kvotehandelsystemet med klimagasser for luftfartssektoren: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2012
° Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 10.2.2012
° Rapporteringsskjema om gjennomføring av batteridirektivet - EØS-komitevedtak 10.2.2012
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet flufenoxuron - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.2.2012
° Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Testmetoder for kjemikaliedirektivet REACH - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Markedsføring av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
Biociddirektivet: inkludering av kobberhydroksider og -karbonat som aktive stoffer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.2.2012
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for CMR-stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.2.2012
Biociddirektivet: oppføring av bendiokarb som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.2.2012
° Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Dansk departementsvurdering offentliggjort 8.2.2012

SELSKAPSRETT
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU - EØS-komitevedtak 10.2.2012
Europeisk stiftelse - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.2.2012

STATISTIKK
° Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012

TJENESTER
° Tjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektroniske signaturer - EØS-komitevedtak 10.2.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer - EØS-komitevedtak 10.2.2012.
EU innførte våren 2009 et nytt samsvarssertifikat (COC) for kjøretøy. En fabrikant som innehar en typegodkjenning for et kjøretøy er forpliktet til å levere et slikt sertifikat med hvert kjøretøy av samme type. COC er en offisiell erklæring om at kjøretøyet er i henhold til den typegodkjente utgaven. EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å innlemme rettsakten i EØS-avtalen.

° Felles regler for regulering av lufttrafikk (ATFM) - EØS-komitevedtak 10.2.2012.
EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å innlemme en forordningen i EØS-avtalen som gjennomfører en EU-rettsakt om trafikkflytledelse (Air Traffic Flow Management - ATFM). Forordningen inneholder bl.a. bestemmelser om såkalte ATFM-slot. Dette er kalkulerte tidsvinduer som fastsettes sentralt av Eurocontrol og som angir når et luftfartøy skal være klar til å entre rullebanen for avgang. Forordningen skal sikre samsvar mellom ATFM-slots og flyplasslots, som er tidsluker for landinger og avganger fastsatt av en lokal lufthavn eller slotkoordinator.

° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Nytt direktiv for typegodkjenning for kjøretøyer - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Passasjerseter for traktorer - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 9.2.2012
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 8.2.2012
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 8.2.2012
° Gjennomføringsbestemmelser om lokomotivførerlisenser og -sertifikater - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Standardformat for samsvarserklæring for jernbanekjøretøy - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Uruguay - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.2.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Ghana - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.2.2012
° Undersøkelser av sjøulykker: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.2.2012