Europalov - uke 7/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 72012 - Europalov - uke 7/2012

UKE 7/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.-19.02.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-hvitbok om pensjoner - Hvitbok lagt fram av Kommisjonen 16.2.2012

ENERGI
EU-konsultasjon om økonomisk støtte til energieffektivitet i bygninger - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.2.2012
° Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (revisjon) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.2.2012 (se omtale under Miljø)

FINANSIELLE TJENESTER
° Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Europaparlamentets 1. gangsbehandloing 16.2.2012.
Europaparlamentet ferdigstilte 16. februar 2012 sin 1. gangsbehandling om revisjonen av bankinnskudds­garantidirektivet. EP vil at EU opprettholder innskuddsgarantien på 100 000 euro som ble vedtatt i 2009, men åpner for mer fleksibilitet når det gjelder hvordan myndighetene og bankene implementerer garantiordningen, inkludert videreføring av eksisterende ordninger med andre innskuddsgarantier. Forhandlinger med Rådet forut for Europaparlamentets plenumssesjon førte ikke fram, og saken vil derfor trenge en ny runde i de to EU-institusjonene etter at Rådets såkalte felles holdning vedtas senere i år.

° Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.2.2012 (kompromiss med Rådet)

FORBRUKERVERN
° Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.2.2012.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet offentliggjorde 18. februar et EØS-notat om endringene til samarbeidsforordningen for håndheving av felleskapsregelverk om forbrukervern over landegrensene innen EØS. Endringene oppdaterer forordningens henvisninger til relevante nye EU-bestemmelser. Det gjelder bl.a. henvisninger til direktivet om forbrukerkreditt, direktivet om audiovisuelle tjenester (tidligere: "TV uten grenser") og direktivet om timeshare.

° Rapporteringsystem for klager og forespørsler fra forbrukere - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.2.2012
° Pakkereisedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Superdatamaskiner: Europas plass i det globale kappløp - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.2.2012
EU-strategi for innovasjon og bioøkonomi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.2.2012

HELSE
° Bruk av hårfargemidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.2.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.2.2012
° Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdommer avsagt i EU-domstolen 16.2.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 15.2.2012.
Europaparlamentets bekreftet 15. februar 2012 et kompromiss med Rådet om det 5-årige arbeidsprogram på radiospektrumsområdet som Kommisjonen la fram i september 2010. Programmet er en del av en pakke som bl.a. skal bidra til å gjøre det enklere å etablere bredbåndsnett med høy kapasitet og sikre at det er tilstrekkelig frekvenser til rådighet for trådløs bredbåndskommunikasjon. Av et EØS-notatet utarbeidet av Samferdselsdepartementet går det fram at Norge gjennom sin frekvensforvaltning allerede har gjennomført mange av Kommisjonens foreslåtte tiltak om effektiv frekvensbruk og fleksibilitet, inkludert åpning for omsetning av frekvenstillatelser og tildeling av frekvenser gjennom generelle tillatelser.

° Direktivet om elektronisk handel - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2012
° TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet (AMT-direktivet) - Omtale publisert av EU-delegasjonen 14.2.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.2.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 14.2.2012 (kompromiss med Rådet).
Blåtunge som rammer drøvtyggere (storfe, får og geiter) har de siste ti år bredt seg, blant annet i Sentral- og Nord-Europa. Store vaksinasjonsprogrammer med bruk av modifisere, svekkede levende vaksiner som ble tatt i bruk fra 2000, har bedret situasjonen, men slike vaksiner kan medføre uønsket spredning av vaksineviruset hos uvaksinerte dyr. Det er imidlertid blitt utviklet inaktiverte vaksiner som er blitt utprøvd i EU med godt resultat, og det er nå bred enighet om at slike vaksiner bør foretrekkes i bekjempelsen av blåtunge. I tråd med dette la Kommisjonen 15. november 2010 fram forslag til endring av vaksineregelverket for blåtunge. I etterkant av Europaparlamentets 1. gangsbehandling ble det fremforhandlet et kompromiss med Rådet, som ble bekreftet 15. desember 2011 av Rådet og 14. februar 2012 av Europaparlamentet. Endringsdirektivet kan derfor publiseres i EU-tidende.

° Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Kontroll med identifikasjon av småfe - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° EU-mål for reduksjon av visse salmonella-serotyper i eggleggende høner - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2012
° Godkjenning av monensinnatrium som fôrtilsetning til verpehøner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.2.2012
Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til oppfôringshøns - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 9.2.2012
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 9.2.2012
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om vilkår for bruk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 9.2.2012
° Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågris - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.2.2012

Næringsmidler
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Restmengder av visse plantevernmidler i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorantraniliprol i gulrøtter - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.2.2012

MILJØ
° Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (revisjon) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.2.2012.
En revidert utgave av det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) som forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter,ble publisert i EU-tidende 1. juli 2011. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Det er utvidet til å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr.

° Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 15.2.2012.
EUs batteridirektiv fra 2006 forbyr (med noen unntak) salg av batterier som inneholder kvikksølv og kadmium. Direktivet er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen og skulle ha vært gjennomført i norsk rett innen 1. november 2010. EFTAs overvåkingsorgan åpnet 15. februar en sak om manglenede norsk gjennomføring av direktivet og to andre rettsakter på miljøområdet (se under).

° Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 15.2.2012
° Behandling av avfall som inneholder persistente organiske miljøgifter fra visse produksjonsprosesser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 15.2.2012
° Innkreving av bøter ved utslippsoverskridelser for varebiler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 18.2.2012
° Innkreving av bøter ved utslippsoverskridelser for personbiler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 18.2.2012
° Miljøinformasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.2.2012
° Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2012
° Miljøvirkningsdirektivet (til 2012) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2012
° Antallet drivhusgasskvoter som skal auksjoneres før 2013 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.2.2012
° Flytende brennstoffer: endringsbestemmelser for svovelinnhold og marint brensel - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 16.2.2012
° Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående uklassifisert avfall - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.2.2012
° EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE) - Dansk departementsvurdering offentliggjort 14.2.2012

SELSKAPSRETT
° Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.2.2012.
Europaparlamentet ferdigstilte 14. februar 2012 sin 1. gangsbehandling av et direktivforslag som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for bedriftsinformasjon. Kommisjonen mener det bør opprettes et elektronisk nettverk mellom nasjonale registre og at det fastsettes en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.2.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.2.2012
° Gjennomføringsbestemmelser om lokomotivførerlisenser og -sertifikater - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
° Standardformat for samsvarserklæring for jernbanekjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012