Europalov - uke 7/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 72013 - Europalov - uke 7/2013

UKE 7/2013

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.2.-17.2.2013


EUROPALOVS NYHETSBREV: ABONNENT NR 1000
Europalovs nyhetsbrev rundet 1000 abonnenter i uken som gikk. En stor takk til alle for tilliten som vises! Abonnentlisten gir følgende fordeling (se grafikk på Europalovs forside): Stortinget 1%, departementer 12%, direktorater og andre underliggende etater 19%, fylker og kommuner 6%, universiteter og høyskoler 6%, bedrifter 25% (hvorav advokatkontorer 6%), partene i arbeidslivet 7%, andre organisasjoner 4%, private (gmail, hotmail o.a.) 16% og utlandet 4%. Det imidlertid grunn til å tro at mange fortsatt ikke er klar over nyhetsbrevets eksistens. Europalov har derfor satt i gang en kampanje hvor alle besøkende inviteres til å tegne abonnement idet de åpner nettsiden. Kampanjen vil gå over fire uker.

• nye saker
- endrede saker

ENERGI
- Krav til miljøvennlig design av husholdningsvaskemaskiner - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013
- Miljøvennlig design av elektrisk drevne ventilatorer - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Norsk lov og forskrift kunngjort 15.2.2013.
Betalingsdirektivet erstatter det eksisterende direktiv 2000/35/EF og innstrammer reglene for forsinket betaling. Formålet er å styrke likviditeten til europeiske bedrifter. Direktivet berører ikke betalinger fra eller mellom forbrukere. Stortinget ga 4. desember 2012 samtykke til innlemmmelse av direktivet i EØS-avtalen. En norsk lovendring og en norsk forskrift som gjennomfører direktivet ble kunngjort 15. februar 2013. Lovendringen og forskriften trer begge i kraft 16. mars 2013.

- Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.2.2013

FORBRUKERVERN
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.2.2013. Se nærmere omtale under VARER.

HELSE
- Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Utkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 5.2.2013
Kriterier for vurdering av påstander brukt om kosmetiske produkter - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.2.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt..
Europakommisjonen la 25. januar 2012 fram forslag til en personvernforordning. Det nye regelverket, som nå skal diskuteres i Europaparlamentet og Rådet, vil oppdatere og erstatte personverndirektivet fra 1995, som er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen har samtidig lagt fram forslag til et direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser. Dette direktivet skal erstatte dagens rammebeslutning som Norge har innlemmet i Schengen-avtalen. De to forslagene medfølges av en meddelelse om et europeisk rammeverk for person- og datavern. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte i februar 2013 behandlingen i Europaparlamentet av de to sakene.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Krav til visumfrihet for Kosovo: fremdriftsrapport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.2.2013
- Personvern knyttet til politisamarbeid og rettslig samarbeid - Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
- Mål for reduksjon av salmonella i kalkunflokker - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013
Grenseverdier for marine biotoksiner i levende muslinger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 15.2.2013
EUs dyrehelselov - Omtale publisert av Mattilsynet 11.2.2013
- Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013
- Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013
- Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.2.2013
- Importrestriksjoner for kjøtt og egg fra Ukraina - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2013
- Bruk av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013
- Veterinær grensekontroll: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.2.2013
- Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Uruguay - EØS-notat offentliggjort 13.2.2013
- Transitt av kveg fra Kalingrad via Litauen til andre deler av Russland - EØS-notat offentliggjort 13.2.2013
- Krav til dyrehelse ved handel med sæd fra griser: endringsbestemmelser angående import - EØS-notat offentliggjort 13.2.2013
- Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: endringsbestemmelser om Simbuvirus og epizootic hemorrhagic disease - EØS-notat offentliggjort 13.2.2013
- Krav til utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoner - EØS-notat offentliggjort 13.2.2013
- Import av storefesæd: endringsbestemmelser angående blåtunge og Simbuvirus - EØS-notat offentliggjort 13.2.2013
- Import av fiskeprodukter: endringsbestemmelser for Curaçao og Sint Maarten (tillatelser) og De nederlandske Antillene (forbud) - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013
- Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Irland, Nord-Irland og Bolzano, Italia - EØS-notat offentliggjort 12.2.2013
- Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegler og fiskerivarer fra visse tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013
- Godkjenning av et laboratorium i Makedonia som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS-notat offentliggjort 13.2.2013
- EUs referanselaboratorium for munn- og klovsyke - EØS-notat offentliggjort 12.2.2013
- Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - EØS-notat offentliggjort 12.2.2013
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for histamin i fiskeprodukter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 13.2.2013

Dyrefôr
Godkjenning av et preparat av B. subtilis som tilsetningsstoff til griser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 12.2.2013
Godkjenning av selenmethionin fra S. cerevisiae som tilsetningsstoff til fôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 12.2.2013
Godkjenning av to preparater av L. plantarum som tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 12.2.2013
Godkjenning av methioninkilder som tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 12.2.2013
- Analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr - EØS-notat offentliggjort 14.2.2013
- Godkjenning av 6-phytase som fôrtilssetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.2.2013
- Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013

Plantesanitære forhold
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013

Næringsmidler
Kontrollplan for avsløring av uredelig praksis i salg av visse matvarer - Utkast til kommisjonsrekommandasjon sendt til og bifalt av komitologikomite 15.2.2013. Omtalt av Mattilsynet 15.2.2013.
I kjølvannet av hestekjøttskandalen har Europakommisjonen utarbeidet en kontrollplan for å fastslå utbredelsen av svindel med kjøttvarer. Planen er hjemlet i EUs kontrollforordning fra 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes. Kommisjonen anbefaler blant annet at det tas 2250 DNA-prøver av kjøttprodukter i butikkene (10-150 per land) over én måned. Kommisjonens utkast ble 15. februar 2013 hastebehandlet og bifalt av EUs mattrygghetskomite, hvor også Norge deltar. Mattilsynet kommer som resten av EU-landene til å gjennomføre DNA-testing av produkter som selges som storfekjøtt, for å undersøke om det er hestekjøtt i dem. EUs kontrollplan vil en av de nærmeste dagene bli publisert i EU-tidende. En lenke til den foreløpig utgaven er tilgjengelig på Europalovs faktaark.

- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for spinetoram - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013
- Import av økologiske varer fra tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.2.2013
- Import av kjøtt og egg: liste over godkjente tredjeland - endringsbestemmelser for Russland - EØS-notat offentliggjort 13.2.2013
- Ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 14.2.2013 (frist 14.3.2013)
- Godkjenning av en helsepåstander på matvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 14.2.2013 (frist 14.3.2013)
- Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013
- Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om gjennomføring av visse vilkår - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013

Veterinærmedisin
Veterinærmedisiner for behandling av dyr av hestefamilien - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.2.2013
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet monensin - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013

MILJØ
- CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Utkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 8.2.2013
Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om garving av huder og skinn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.2.2013
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.2.2013
- EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 14.2.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for thiamethoxam - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 15.2.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.2.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for didecyldimethylammoniumklorid - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 15.2.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for pyriproxyfen - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 15.2.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.2.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot visse produkter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.2.2013
- Biociddirektiv: endringsbestemmelser om bifenthrin - EØS-notat offentliggjort 15.2.2013
Persistente organiske forbindelser: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komiologikomie 16.2.2013

STATISTIKK
Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.2.2013
- Statistikk om harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.3.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2012 - EØS-notat offentliggjort 15.2.2013
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.2.2013

VARER
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.2.2013. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt.
Kommisjonen la 13. februar 2013 fram forslag til nye bestemmelser til forbedring av sikkerheten til produkter som selges på det indre marked og til økt markedsovervåking. Den såkalte produktsikkerhetspakken består av en generell meddelelse (dette faktaarket), et forslag til en forordning som vil erstatte dagens produktsikkerhetsdirektiv, et forslag til en forordning om markedsovervåking, en handlingsplan med 20 konkrete tiltak og en gjennomføringsrapport. Pakken skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet.

Produktmarkedsovervåkingsforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.2.2013
Produktsikkerhetsforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 13.2.2013
EU-handlingsplan for produktovervåking - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.2.2013
- Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.2.2013
EØS-relevant regelverk for vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013
Betegnelser og merking av vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.2.2013