Europalov - uke 7/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 7/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.-21.2.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
Forsyningssikkerhet for naturgass - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.2.2016
Informasjonsutveksling på energiområdet - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 16.2.2016
EU-strategi for LNG og gasslagring - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.2.2016
EU-strategi for oppvarming og kjøling - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.2.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.2.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.2.2016
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Høring igangsatt av Finansdepartementet 15.2.2016
Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.2.2016

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.2.2016

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.2.2016

HELSE
- Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.2.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.2.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Dansk departementsnotat offentliggjort 17.2.2016
- Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser - Dansk departementsnotat offentliggjort 17.2.2016

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.2.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2016
- Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Libya og Marokko - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2016

Fôrvarer
Godkjenning av 6-phytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fugle- og grisearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.1.2016
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.2.2016

Næringsmidler
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.2.2016
- Krav til import av mat fra India som inneholder paanblader - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2016
Tilsetningsstoffer i matvarer: propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.02.2016
Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.2.2016
- Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.2.2016
- Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2016
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.2.2016

MILJØ
- Felles innsending av data og satadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om krysotil - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.2.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.2.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2016

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2016
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2016
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerate som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2016
- Godkjenning av flupyradifuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2016
- Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2016

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2016

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Europeisk luftfartsstrategi - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.2.2016.
Junker-kommisjonen har lagt fram omfattende strategi for europeisk luftfart. Strategien skal sikre at Europas luftfartssektor forblir konkurrensedyktig, med fokus på eksterne luftfartsavtaler, det felles europeiske luftrom, EU-standarder for sikkerhet, miljø og passasjer­rettigheter og forskning i lufttrafikkstyring. Sammen med strategien har Kommisjonen presentert et forslag til revisjon av regelverket for flysikkerhet og Det europeiske byrået for flysikkerhet.

- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 19.2.2016
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser knyttet til Den europeiske grense-
-
Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2015-2019 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2016
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern - EØS-notat offentliggjort 17.2.2016
- Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.2.2016.