Europalov - uke 8/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 8/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.-28.2.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 25.2.2016
- Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.2.2016 (kompromiss med Rådet)
- Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid - Rådets 1. gangsbehandling 24.2.2016 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

FINANSIELLE TJENESTER
- Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.2.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 24.2.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.2.2016

FORSKNING OG UTDANNING
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen - 2016 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.2.2016

MATTRYGGHET

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2016

Veterinærmedisin
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.2.2016

MILJØ
- Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.2.2016.
Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft 1. mai 2015 og gir EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter.

- Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.2.2016
- Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester - Norsk forskrift kunngjort 26.2.2016
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.2.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr - EØS-notat offentliggjort 26.2.2016

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 24.2.2016
Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.2.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.2.2016

TRANSPORT
- Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.2.2016.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene har Kommisjonen lagt fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.2.2016
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.2.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon - EØS-notat offentliggjort 27.2.2016