Nyhetsbrev uke 15/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 152009 - Nyhetsbrev uke 15/2009

UKE 15/2009
Nye og endrede EØS-saker 6.-12. april 2009• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
2. Tjenestedirektivet
3. Forbrukerkredittdirektivet
4.
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
5. Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
6. Fornybar energidirektivet (forslag): økt bruk av fornybar energi
7. Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor
8. Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food)
9.
Felles regler for tildeling av slots på flyplassene
10. Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - Komiteinnstilling av 2.4. til Europaparlamentets 2.gangsbehandling publisert
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 2.gangsbehandling publisert

DYREFÔR
° Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2009

ENERGI
° Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 2.gangsbehandling publisert
° Felles regler for det indre elektrisitetsmarked - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 2.gangsbehandling publisert
° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert
° Adgang til naturgasstransmisjonsnett - Komiteinnstilling av 3.4. til Europaparlamentets 2.gangsbehandling publisert
° Felles regler for det indre gassmarked - Komiteinnstilling av 3.4.2009 til Europaparlamentets 2. gangsbehandling
° Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Komiteinnstilling av 3.4.2009 til Europaparlamentets 2.gangsbehandling publisert
° Fornybar energidirektivet (forslag): økt bruk av fornybar energi - Rådets 1. gangsbehandling 6.4.2009 (endelig vedtak)
Miljøvennlig design av eksterne strømforsyningers elforbruk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.4.2009

ETABLERINGSRETT
° Tjenestedirektivet - Komiteinnstilling til Stortingets plenumsbehandling lagt fram 2.4.2009
° Direktiv om pasientmobilitet - Komiteinnstilling av 3.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert

FINANSIELLE TJENESTER
° Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finandstabiliteten - Komiteinnstilling av 17.3.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - Komiteinnstilling av 1.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 8.4.2009

FORBRUKERVERN
° Rettigheter til busspassasjerer - Komiteinnstilling av 6.4.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert

FORSKNING OG UTDANNING
Single European Sky: Masterplan for lufttrafikkstyringen - Rådsvedtak publisert i EU-tidende 9.4.2009
Sluttrapport for Sokrates og Leonardo da Vinci (2000-2006) og e-Learning-programmet (2004-2006) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.4.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (endring av vedlegg) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.3.2009

HELSE
° Direktiv om pasientmobilitet - Komiteinnstilling av 3.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert
° Det supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 6.4.2009 (endelig vedtak)

INFORMASJONSSAMFUNNET
° Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet - Komiteinnstilling av 3.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Midlertidig rammeverk for statsstøtte for tiltak som letter tilgangen til kapital under krisen - Kommisjonsmeddelelse publisert i EU-tidende 7.4.2009
State Aid Scoreborard: statsstøtte under den økonomiske krisen - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.4.2009

MILJØ
° Fangst- og lagring av karbondioksyd (CO2) - Rådets 1. gangsbehandling 6.4.2009 (endelig vedtak)
° Innsatsfordelingsbeslutningen: medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene - Rådets 1. gangsbehandling 6.4.2009 (endelig vedtak)
° Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser - Rådets 1. gangsbehandling 6.4.2009 (endelig vedtak)
° Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 17.12.2008
Frist for innlevering av opplysninger om visse biocidholdige stoffer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.4.2009
Forbud mot markedsføring av visse typer biocidholdige produkter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.4.2009

NÆRINGSMIDLER
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler - Gjennomføringssak henlagt av EFTAs overvåkingsorgan 11.3.2009
° Utstyr for spredning av plantevernmidler - Komiteinnstilling av 13.3.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert

NÆRINGSPOLITIKK
Bærekraftig utvikling av europeisk akvakultur - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.4.2009

PLANTESANITÆRE FORHOLD
° Fritak for Bulgaria, Slovakia og Storbritannia fra anvendelse av direktiv 66/401/EØF for såvaren strekbelg - Norsk forskrift kunngjort 6.4.2009
° Bestemmelser om minstekrav til undersøkelser av grønnsaksarter - Norsk forskrift kunngjort 7.4.2009

SELSKAPSRETT
° Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger - Komiteinnstilling av 6.4.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert

STATISTIKK
° Statistikk om plantevernmidler - Komiteinnstilling av 7.4.2009 til Europaparlamentets 2. gangsbehandling

TRANSPORT
° CO2-utslippsstandarder for personbiler - Rådets 1. gangsbehandling 6.4.2009 (endelig vedtak)
° Adgang til yrket som vegtransportør - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 2.gangsbehandling publisert
° Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Komiteinnstilling av 31.3.2009 til Europaparlamentets 2.gangsbehandling publisert
° Adgang til markedet for internasjonal persontransport - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 2.gangsbehandling publisert
° Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Komiteinnstilling av 31.3.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert
° Førerkortdirektivet (endring) - Gjennomføringssak henlagt av EFTAs overvåkingsorgan 31.3.2009
° Rettigheter til passasjerer som reiser til sjøs eller på innlands vannveier - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert
° Rettigheter til busspassasjerer - Komiteinnstilling av 6.4.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert
° Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert
° Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2009

VARER
° Utstyr for spredning av plantevernmidler - Komiteinnstilling av 13.3.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert

VETERINÆRE FORHOLD
Bærekraftig utvikling av europeisk akvakultur - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.4.2009
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Komiteinnstilling av 3.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert
Import fra og transitt gjennom tredjeland av dyr og visse typer ferskt kjøtt - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.4.2009