Nyhetsbrev uke 38/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 382008 - Nyhetsbrev uke 38/2008
 
 
Europalov - www.europalov.no
Følger beslutningsprosessen fra EU til Norge

 

Nye og endrede saker 15.-21. september 2008

• nye saker
° endrede saker

N nyhetsoppslag
P politikkdokument
R rettsakt

GENERELT
26 rettsakter på EØS-komiteens møte 26. september - Nyhetsoppslag

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Vikaransattes arbeidsforhold - Rådets 1. gangsbehandling ("common position") 15.9.2008 og Kommisjonens merknader 18.9.2009
° Arbeidstidsdirektivet - Rådets 1. gangsbehandling ("common position") 15.9.2008

ENERGI
° Energistatistikk - Vedtatt av Rådet 16.9.2008

FORSKNING OG UTDANNING
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - Lov om endring av inkassoloven publisert i Norsk Lovtidend 19.9.2008
Europakommisjonen: lær to språk i tillegg til morsmål - Nyhetsoppslag
Flerspråklighet: en ressurs for Europa og en felles forpliktelse - Meddelelse lagt fram 18.9.2008

HELSE & KOSMETIKK
° Forbudte duftstoffer i kosmetiske produkter - EØS-notat (nytt) 18.9.2008
En ert på tannbørsten Nyhetsoppslag
° Merking av tannkrem med fluorinnhold - EØS-notat oppdatert 18.9.2008 og forskrift publisert i Norsk Lovtidend 16.9.2008
° Kjemiske stoffer som forbys i hårfargeprodukter - EØS-notat oppdatert 18.9.2008 og forskrift publisert i Norsk Lovtidend 16.9.2008
° Celler og vev - tilleggsdirektiv 1 - EØS-notat oppdatert 16.9.2008

INFORMASJONSSAMFUNNET
° Forelengelse av ENISA-byråets mandat - Rådsvedtak 15.9.2008

MILJØ
° (Utkast) Begrensninger på omsetning og bruk av farlige stoffer - EØS-notat oppdatert 16.9.2008
° Klassifisering og merking av farlige stoffer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 15.9.2008

NÆRINGSMIDLER
Forskjellige erfaringer med GMO-sporbarhet og -merking - Nyhetsoppslag
Sporbarhet og merkning av genetisk modifiserte organismer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.9.2008
Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidene 20.9.2008
Forbud mot triflumizol som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 20.9.2008
Forbud mot dikloran som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 19.9.2008
Forbud mot propaklor som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 19.9.2008
Forbud mot cyanamid som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 19.9.2008
Forbud mot diniconazol-M som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 19.9.2008
Oppføring av spinetoram som aktivt stoff i planevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 18.9.2008
Økologisk produksjon, merking og kontroll - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidene 18.9.2008
° Ernærings- og helsepåstander på matvarer - EØS-notat oppdatert 16.9.2008
° Søknader om godkjenning av helsemessige påstander om næringsmidler - EØS-notat oppdatert 18.9.2008
° Tungmetaller i mat - EØS-notat (nytt) 18.9.2008
° Fjerning av isopren fra listen over godkjente aromastoffer i næringsmidler - EØS-notat oppdatert 18.9.2008
Omsetning av produkter som inneholder genetisk modifisert A2704-12-soyabønne - Kommisjonvedtak publisert i EU-tidene 16.9.2008
° Markedsføring av plantevernmidler - Rådets 1. gangsbehandling ("common position") 15.9.2008
° Konservert melk beregnet på konsum - Forskrift publisert i Norsk Lovtidend 12.9.2008

SELSKAPSRETT
Om samordning av aksjeselskapers garantier (kodifisering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 16.9.2008

STATISTIKK
° Energistatistikk - Vedtatt av Rådet 16.9.2008

TRANSPORT
Tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidene 20.9.2008
Høring og informasjon fra flyulykker og nestenulykker - Nyhetsoppslag
° Lagringsforordningen: registrering av hendelser innen sivil luftfart - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 19.9.2008
° Spredningsforordningen: videreformidling av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart - Høring igangsatt av Samferdeselsdepartementet 19.9.2008
° Inspeksjoner av fly og helikoptre som benytter EUs flyplasser - EØS-notat (nytt) 18.9.2008
° CO2-utslippsstandarder for personbiler - EØS-notat oppdatert 16.9.2008
° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - EØS-notat oppdatert 15.9.2008

VETERINÆRE FORHOLD
Utryddelse og nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Slovakia - EØS-notat (nytt) 19.9.2008
Nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Romania - EØS-notat (nytt) 19.9.2008
° Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr - EØS-notat (nytt) 19.9.2008
° Soner og akvakulturanlegg som er godkjent med hensyn til visse fiskesykdommer - EØS-notat (nytt) 19.9.2008
° Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer - EØS-notat (nytt) 19.9.2008
° Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner - EØS-notat (nytt) 19.9.2008
° Om virksomheter i kjøtt- og melke-sektorene i Bulgaria - EØS-notat (nytt) 18.9.2008
Søkelys på dyrevelferd ved slakting - Nyhetsoppslag
Dyrevelferd ved slakting - Forslag til forordning lagt fram av Kommisjonen 18.9.2008
° Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits - Forskrift publisert i Norsk Lovtidend 16.9.2008