Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Samarbeid mellom organisasjoner under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
Budsjettrutiner for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Forespørsler om vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner
Automatiske systemer for utveksling av data mellom flygeledere
Flygelederdirektivet om sertifisering av flygeledere
Utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer
Oppføring av diklofluanid som aktivt stoff (biocid)
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter
Godkjenning av ny anvendelse av Bonvital som fôrtilsetningsstoff
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer
Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
Kontroll av lekkasjer av fluorholdige drivhusgasser fra klimaanlegg og kjøle- og varmepumpeutstyr
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen: endringsbestemmelser
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer

Sider