Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr
Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
Omsetning av visse animalske biprodukter
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling
Identifikasjon og registrering av storfe
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
Liste over veterinære grensekontrollstasjoner
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom (svinevirus): bestemmelser vedrørende Slovakia og Spania
Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker
Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg
Vaksinering mot aviær influensa i Nederland og flytting av fjørfe
Infeksiøs bovin rhinotracheitt relatert til samhandel med bovine dyr
Erklæring om at visse regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose
Svinekjøtt fra svin som er vaksinert med en levende, attenuert, konvensjonell vaksine i Romania
BSE-risiko (kugalskap): status for ulike land og regioner
Forbud mot markedsføring av produkter fra UK fra storfe født og oppfostret før 1.8.96
Land som erklæres fri for småfebrucellose (Romania) og storfebrucellose (Slovenia)
Overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin
Stambøker for storfe
Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd
Nøkkelkompetanser for livslang læring

Sider