Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Klassifisering av byggevarer (inkl. trefiberbaserte plater) mht. branntekniske egenskaper
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
Barnesikring av lightere
God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker
Grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Avilamycin (antibiotika)
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler
Maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater i næringsmidler
Endring av grenseverdiene for visse plantevernmidler
Endring av grenseverdiene for plantevernmiddelet azinfos-metyl
Materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler
Grenseverdier for visse plantevernmidler
Forlenget overgangstid for næringsstoffer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
Ny mat-forordningen 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
Overvåking av akrylamid i mat
Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn
Overvåking av furan i mat
Godkjenning av soner og anlegg med hensyn til visse fiskesykdommer

Sider