Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
Tilsyn med foretakssammenslutninger
Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
EASA-forordningnen 2008 om sivil luftfartssikkerhet
Sikkerhet i sivil luftfart
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endring)
Det europeiske jernbanebyrået (endring)
Jernbanepassasjerforordningen 2007 om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
Veginfrastrukturdirektivet
Kollektivtransportforordningen om konkurransutsetting av transport på vei og bane
Postdirektivet (tredje): endringsbestemmelser om fullføring av det indre marked for posttjenester
Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)
Støtteben til motorsykler (kodifisering)
Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
Flomdirektivet: vurdering og forvaltning av flommer
Havnestatskontrolldirektivet
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)

Sider