Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diglym
Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet)
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
Vurdering av medisinsk teknologi
Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
Plantevernmidler med godkjenning til 2022, 2023 og 2023: arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
Konsultasjon om "roaming"-forordningen og mulig utvidelse til SMS og data
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om formeringsmateriale
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for biologisk nedbrytbart avfall
Miljøvennlig utforming av varmeovner (revisjon)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
Minstekrav til gjenbruk av vann
Bruk av satellittnavigasjonssystemet Galileo til kritisk infrastruktur
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem
Ratifisering på nasjonalt nivå av Den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk
Minstekrav til miljøinspeksjoner
Fremme av sosial inkludering og felles verdier gjennom formell og uformell læring
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser

Sider