Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart
Miljørapporteringsdirektivet
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
Gjensidig godkjenning av nasjonale skipsførersertifikat på innlands vannveier
Bilbeltedirektivet
Dyrevern under transport
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen
Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt
Veterinærkontroll ved innførsel av dyr fra tredjeland
Våpendirektivet 1991
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
Førerkortdirektivet 1991
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett
Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)
Avløpsdirektivet
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
Vilkår for avl og avstamning ved markedsføring av renrasede dyr
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
Andre livsforsikringsdirektiv (1990)
Elektrisitettransittdirektivet
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser
Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse
Avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien

Sider