Arbeids- og sosialpolitikk i EU - statusrapport for 2. halvår 2019

Arbeids- og sosialpolitikk i EU - statusrapport for 2. halvår 2019

Arbeids-og sosialpolitikk i EU-status og utviklingstrekk. Halvårsrapport 2. halvår 2019 fra arbeids- og sosialråden ved Norges EU-delegasjon

Halvårsrapport publisert av Norges EU-delegasjon 11.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra halvårsrapportens innledning)

Utviklingstrekk

EUs medlemsstater fortsatte forbedringen i arbeidsmarkedet også i annet halvår 2019 med høy sysselsetting og rekordlav arbeidsledighet (6.2 % EU 28 i desember). Men selv om arbeidsmarkedsforholdene er i bedring, gir kjønnslikestilling, lønnsulikhet og fattigdomsbekjempelse fortsatt betydelige utfordringer. Også omfanget av ungdomsledighet gir fortsatt grunn til alvorlig bekymring i noen medlemsstater.

Det er et vedvarende stort fokus på demografi/aldring, ny teknologi/digitalisering, globalisering og fremtidens Europa. Samtidig har klimaendringer seilt opp som den viktigste overordnete driveren for endringer. Spørsmålene er blant annet om hvordan sysselsetting og sosialpolitikk (inkludert ferdighetspolitikk) skal utformes for best å støtte en rettferdig overgang til en konkurransedyktig, miljøvennlig og klimanøytral økonomi, og hvilke tiltak som haster mest for å redusere de negative virkningene av overgangen til en klimanøytral økonomi. Kompetanse, kunnskap og etter- og videreutdanning av arbeidstakere som er berørt ved denne overgangen er viktige stikkord i denne sammenhengen.

Der den siste perioden til Junckerkommisjonen ga et stort antall direktiver og andre rettslige instrumenter, er en nå inne i en annen fase med andre typer initiativer. Gjennomføringen av Den Europeiske Sosiale Søylen som ble proklamert og signert av alle EUs institusjoner i Gøteborg i november 2017 fortsetter som en sentral prioritet. Ursula von der Leyens mål og visjon om et sterkt sosialt Europa for en rettferdig omstilling er nå det bærende veikartet fremover. EU-kommisjonen publiserte en ny «Communication on building a strong social Europe for just transitions» den 14. januar 2020. Her beskrives hvordan sosialpolitikken skal bidra til å levere på dagens utfordringer og muligheter. Foreløpig foreligger det ingen konkrete forslag om regelendringer, og Kommisjonen er i en fase der en ber om innspill og tilbakemelding om videre tiltak innenfor sysselsetting og sosiale rettigheter. Tanken er å samle alle innspill i en handlingsplan i 2021 for å gjennomføre den sosiale søylen på alle nivå. Følgende nøkkeltiltak/forslag er varslet og kommer fremover:

• Fair minimum wages for workers in the EU

• A European Gender Equality Strategy and binding pay transparency measures

• An updated Skills Agenda for Europe

• An updated Youth Guarantee

• Platform Work Summit

• Green paper on Ageing

• Strategy for persons with disabilities

• Demography Report

• European Unemployment Re-insurance Scheme

Se dokumentsamling for blant annet oversikt over leveranser her.