Arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer

Arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer

Kommisjonens høringsdokument. Innledende konsultasjon med de sosiale parter under EU-traktatens artikkel 154 om mulige tiltak overfor utfordringer knyttet til arbeidsvilkår ved arbeid via plattformer.
Commission cosultation document. First phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges related to working conditions in platform work

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 9.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 24.2.2021)Beskyttelse af personer, der arbejder via platforme: Kommissionen indleder første fase af en høring af arbejdsmarkedets parter

Kommissionen indleder i dag første fase af høringen af de europæiske arbejdsmarkedsparter om, hvordan man kan forbedre arbejdsvilkårene for personer, der arbejder via digitale arbejdsplatforme. Platformsarbejde udvikler sig hurtigt i EU på tværs af et stigende antal erhvervssektorer. Det kan give øget fleksibilitet, flere jobmuligheder og ekstra indtægter, blandt andet for personer, der kan finde det vanskeligere at komme ind på det traditionelle arbejdsmarked. Visse typer platformsarbejde er imidlertid også forbundet med usikre arbejdsvilkår, hvilket afspejles i manglende gennemsigtighed og forudsigelighed i kontraktordninger, sundheds- og sikkerhedsmæssige udfordringer og utilstrækkelig adgang til social beskyttelse. Yderligere udfordringer i forbindelse med platformsarbejde omfatter dets tværnationale dimension og spørgsmålet om algoritmisk styring.Coronaviruskrisen har fremskyndet den digitale omstilling og udvidelsen af platformforretningsmodeller på det indre marked. Nogle platforme spillede en vigtig rolle med hensyn til at sikre adgang til tjenester under nedlukningerne. Samtidig har sundhedskrisen yderligere fremhævet den sårbare situation for personer, der arbejder inden for områder som platformsøkonomien, både med hensyn til eksponering for sundheds- og sikkerhedsrisici og begrænset adgang til social beskyttelse og sociale ydelser.Denne udvikling kombineret med digitale platformes tværnationale karakter har yderligere understreget behovet for et EU-initiativ til forbedring af arbejdsvilkårene for personer, der arbejder via platforme.Formålet med denne første høring af arbejdsmarkedets parter er at indhente synspunkter fra europæiske arbejdsmarkedsparter om behovet og retningen for en mulig EU-indsats for at forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejdere. Høringen er åben i mindst seks uger.Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Den digitale tidsalder giver store muligheder for virksomheder, forbrugere og borgere. Platforme kan hjælpe folk med at finde nye job og udforske nye forretningsidéer. Samtidig skal vi sikre, at vores europæiske værdier er godt integreret i den digitale økonomi. Vi er nødt til at sikre, at disse nye former for arbejde forbliver bæredygtige og retfærdige."Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, udtaler: "Her midt i den digitale omstilling må vi ikke glemme de grundlæggende principper i vores europæiske sociale model. Vi bør få mest muligt ud af det potentiale for jobskabelse, der ligger i digitale arbejdsplatforme, og samtidig sikre værdighed, respekt og beskyttelse for de personer, der arbejder via disse platforme. Arbejdsmarkedsparternes syn på dette vil være afgørende i bestræbelserne på at skabe et afbalanceret initiativ for platformsarbejde i EU."BaggrundI sine politiske retningslinjer understregede kommissionsformand Ursula von der Leyen, at "digitaliseringen betyder hurtige forandringer med betydning for arbejdsmarkedet". Hun gav tilsagn om at "afsøge muligheder for at forbedre arbejdsbetingelserne for arbejdstagere på onlineplatforme".I meddelelsen "Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling" beskrives de forskellige muligheder og udfordringer, som Europa står over for med hensyn til klimaindsats, digitalisering og demografiske forandringer, og behovet for, at disse omstillinger bliver retfærdige og sociale, understreges. I meddelelsen bliver det desuden bemærket, at forbedrede arbejdsvilkår for platformsarbejdere er nødvendige for at skabe en bæredygtig vækst i platformsøkonomien.I Kommissionens arbejdsprogram for 2021 bebudes et lovgivningsinitiativ om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejdere inden udgangen af 2021. Dette initiativ vil være til støtte for gennemførelsen af principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder.I henhold til artikel 154, stk. 2, i TEUF skal arbejdsmarkedets parter høres i to faser om forslag på det socialpolitiske område på grundlag af artikel 153 i TEUF. Medmindre arbejdsmarkedets parter beslutter at indlede forhandlinger indbyrdes efter første eller anden fase af høringen, agter Kommissionen at fremsætte et lovgivningsinitiativ inden årets udgang.