Avtalen om bruk av mobile arbeidstakere for grensekryssende tjenester i jernbanesektoren

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet: De økonomiske og sosiale konsekvenser av avtalen inngått den 27. januar 2004 og knyttet som vedlegg til direktiv 2005/47/EF mellom arbeidsmarkedets parter om visse aspekter av betingelsene for anvendelse av mobile arbeidstakere som utfører interoperable grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

EU's politik vedrørende jernbanetransport, hvis andel på transportmarkedet er faldende, tager sigte på at skabe opsving inden for dette område ved at gøre jernbanetransport mere konkurrencedygtig inden for rammerne af den europæiske transportpolitik. EU har derfor vedtaget tre "jernbanepakker", som bl.a. vedrører åbning af de indenlandske markeder for godstransport og personbefordring ad jernbane samt interoperabiliteten i de transeuropæiske jernbanesystemer [1] for højhastighedstog og konventionelle tog.

Denne politik skal ledsages af sociale foranstaltninger bl.a. med det formål at beskytte mobile arbejdstageres sundhed og sikkerhed ved at undgå konkurrence, der udelukkende er baseret på forskelle i arbejdsvilkår. Derfor indgik Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) den 27. januar 2004 en aftale (i det følgende benævnt "aftalen") om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren. Denne aftale indeholder bestemmelser om mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår, køretid, pauser, daglig hvileperiode og ugentlig hvileperioder. Eftersom disse krav er mere specifikke forskrifter vedrørende tilrettelæggelse af arbejdstiden som omhandlet i artikel 14 i direktiv 2003/88/EF, finder det pågældende direktiv ikke anvendelse på disse særlige punkter. Den 18. juli 2005 vedtog Rådet direktiv 2005/47/EF (i det følgende benævnt "direktivet"), som gør aftalen bindende i alle medlemsstater af EU.

Den frist, som medlemsstaterne havde til efter høring af arbejdsmarkedets parter at vedtage de nødvendige love og administrative bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv, udløb den 27. juli 2008.

Under drøftelserne af direktivet var artikel 4 i aftalen genstand for særlig opmærksomhed. I denne artikel er det fastsat, at en daglig hvileperiode uden for hjemmet skal følges af en daglig hvileperiode i hjemmet, men arbejdsmarkedets parter har dog på jernbanevirksomhedsniveau eller på nationalt plan mulighed for at indlede forhandlinger om to på hinanden følgende hvileperioder uden for hjemmet. Visse delegationer har udtrykt for frygt for, at disse bestemmelser vil bremse udviklingen inden for den pågældende sektor på grund af længden af visse strækninger og den tid, det tager at afvikle togdriften. I overensstemmelse med aftalens artikel 4 har de arbejdsmarkedsparter, som har undertegnet aftalen på europæisk niveau indledt forhandlinger af spørgsmålet om antallet af efterfølgende hvileperioder uden for hjemmet og om kompensation for hvileperioder uden for hjemmet.

For at overvåge den indvirkning, som aftalen og artikel 4 har på markedets udvikling, har Kommissionen i en erklæring i forbindelse med direktivets vedtagelse forpligtet sig til at aflægge rapport til Rådet under hensyn til de økonomiske og sociale konsekvenser af aftalen for virksomhederne og arbejdstagerne samt drøftelserne blandt arbejdsmarkedets parter af alle relevante emner inklusive artikel 4. Kommissionen har erklæret sig rede til at tage de nødvendige initiativer, såfremt arbejdsmarkedets parter indgår en ny aftale, ved at foreslå en ændring af direktivet.

For at underbygge denne meddelelse har Kommissionen bestilt en undersøgelse [2] hos en uafhængig ekspert, som har gennemført en omfattende høring blandt fem europæiske sektororganisationer [3] og foretaget en analyse på grundlag af modeller, som foregriber udviklingen på jernbanemarkedet. Eksperten har ligeledes foretaget seks undersøgelser af nationale tilfælde [4], som har givet mulighed for at konsultere ti jernbanevirksomheder samt seks fagforeninger, som er berørt på nationalt niveau.

Denne meddelelse til Rådet har til formål at indfri den forpligtelse, som Kommissionen indgik som led i erklæringen [5] i forbindelse med vedtagelsen af direktiv 2005/47/EF. Der gives en beskrivelse af jernbanemarkedet og dets udvikling samt en redegørelse for de sociale udfordringer for de mobile arbejdstagere og almen praksis inden for sektoren. Endelig gøres der i meddelelsen et forsøg på at vurdere de økonomiske og sociale konsekvenser af aftalen for virksomhederne og de berørte mobile arbejdstagere. Der gøres ligeledes status over de igangværende forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, herunder spørgsmålet om aftalens artikel 4. Sluttelig indeholder meddelelsen forslag til mulige retningslinjer for så vidt angår direktiv 2005/47/EF og aftalen mellem arbejdsmarkedets parter.

1 Togenes interoperabilitet vedrører deres mulighed for at køre på en hvilken som helst strækning på det internationale net.
2 "Economic and social impact of the agreement concluded between social partners on certain aspects of the working conditions of mobile workers engaged in interoperable cross-border services in the railway sector", TNO Quality of Life, september 2008.
3 Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER - Det Europæiske Jernbanefællesskab); European Transport Workers’ Federation (ETF - Det Europæiske Transportarbejderforbund); European Rail Infrastructure Managers (EIM); Autonome Lokomotivführer-Gewerkschaften Europa (ALE); European Rail Freight Association (ERFA).
4 Tyskland, Nederlandene, Ungarn, Rumænien, Det Forenede Kongerige og Frankrig.
5 PV/CONS 46, Addendum til udkast til protokol fra det 2676. møde i Rådet for Den Europæiske Union, der blev afholdt i Bruxelles den 18. juli 2005.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2008