Bærekraftig sivil flytrafikk

Bærekraftig sivil flytrafikk

Meddelelse fra Kommisjonen: En dagsorden for en bæredygtig fremtid for flytrafikk og allmenn og forretningsmessig karakter

Nærmere omtale


Kommisjonens begrunnelse for meddelelsen (dansk utgave)

1. Det var indtil for nylig ikke nødvendigt at tage de særlige forhold ved almen- og
forretningsflyvning op på EU-niveau. Men med udvidelsen af EU's kompetencer
inden for luftfartssikkerhed og –sikring, opgraderingen af det fælles europæiske
luftrum og indførelsen af det nye europæiske lufttrafikstyringssystem, den forventede
"kapacitetsklemme" og betænkeligheder ved lufttrafikkens miljøvirkninger har
EU's aktiviteter også voksende relevans for denne sektor.

2. Sektoren almen- og forretningsflyvning er meget forskelligartet. Den omfatter
aktiviteter fra fritidsflyvning med luftfartøjer uden motorfremdrift til kompleks drift
af højtydende forretningsfly og specialiserede luftfartstjenester. Dette skaber
udfordringer, idet politiske initiativer ikke kan bygge på fremgangsmåden med én
samlet løsning for alle.

3. En betydelig del af sektoren almen- og forretningsflyvning består af små og
mellemstore virksomheder (SMV) eller almennyttige organisationer, der også
afhænger af frivilliges indsats. Disse enkeltpersoner eller små virksomheder har
meget ofte begrænsede ressourcer til rådighed til at følge med i ændringer i de
lovgivningsmæssige eller tekniske krav.

4. De europæiske fabrikanter indtager verdensmarkedet for luftfartøjer til almen- og
forretningsflyvning på en hidtil uset måde. Denne tendens må bevares med passende
lovgivning og tilskyndelse til innovation og forskning.

5. Trods teknologiske fremskridt påvirker almen- og forretningsflyvning miljøet med
støj og udstødningsgas, og sektoren må i lighed med luftfartsindustrien i bredere
forstand og andre transportformer bidrage til at nedbringe disse påvirkninger.

6. På de berørte parters opfordring og efter en bredt anlagt høring opstillede
Kommissionen en dagsorden for en bæredygtig fremtid for almen- og
forretningsflyvning.