Bedre sikring av havner

Bedre sikring av havner

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: Evalueringsrapport om gjennomføring av direktivet om bedre havnesikring

Rapport fra Kommisjonen lagt fram 20.01.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF [1] af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring (i det følgende benævnt "direktivet" eller "direktivet om bedre havnesikring") sigter navnlig mod at supplere de foranstaltninger, der blev vedtaget med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (FE) nr. 725/2004 [2] af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter (i det følgende benævnt "forordningen").

Forordningens hovedformål er at gennemføre fællesskabsforanstaltninger til bedre sikring af skibe og havnefaciliteter mod kriminelle handlinger. Forordningen sigter mod at skabe et grundlag for en harmoniseret fortolkning og gennemførelse af de særlige foranstaltninger til bedre maritim sikkerhed, der blev vedtaget på Den Internationale Søfartsorganisations (OMI) diplomatiske konference i 2002, og for fællesskabskontrol heraf. Forordningen tager højde for ændringen af den internationale konvention fra 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS - Safety Of Life At Sea) og for indførelsen af den internationale kodeks om sikring af skibe og havnefaciliteter (ISPS-kodeks - International Ship and Port facility Security). De foranstaltninger til maritim sikkerhed, som forordningen indfører, er kun en del af de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå et forsvarligt sikringsniveau i hele søfartstransportkæden. Forordningen omhandler nemlig kun sikringsforanstaltninger om bord på skibe og ved grænsefladen mellem skib og havn. Medlemsstaterne har først og fremmest opfyldt de forpligtelser, der følger af ISPS-kodeksen, før de har iværksat yderligere foranstaltninger inden for rammerne af direktivet.

Direktivet supplerer forordningens foranstaltninger ved at indføre et sikringssystem i hele havneområdet, der sigter mod opnåelsen af et højt og ensartet sikringsniveau i alle europæiske havne. Formålet med direktivet er at forbedre sikkerheden i de havneområder, der ikke er dækket af forordningen, og at sørge for, at forbedringen af sikkerheden i havnene supplerer de foranstaltninger, der er truffet i medfør af forordningen, uden at der derved skabes nye krav inden for de områder, som forordningen allerede dækker. For at opnå den bedst mulige beskyttelse af søfarts- og havnevirksomheder bør der træffes havnesikringsforanstaltninger, der gælder inden for de grænser, som den enkelte medlemsstat fastlægger for hver af sine havne, således at de sikringsforanstaltninger, der træffes i medfør af forordningen, understøttes af bedre sikkerhed i områder med havnevirksomhed. Foranstaltningerne gælder for alle havne, hvori der findes en eller flere havnefaciliteter, der er omfattet af forordningen. Således er der med forordningen om sikring af skibe og havnefaciliteter og direktivet om havnesikring skabt en lovgivningsmæssig ramme til beskyttelsen af den maritime transportlogistikkæde mod attentater og lignende risici. Denne ramme, der går ud over de internationale forpligtelser, sigter mod at sikre det bedst mulige forebyggende sikringsniveau for den maritime transport, samtidig med at kapaciteten til at fremme og fortsætte handel på verdensplan bevares.

For at kontrollere medlemsstaternes anvendelse af forordningen og kontrollere foranstaltningernes, procedurernes og strukturernes effektivitet angående maritim sikring på nationalt niveau vedtog Kommissionen i 2005 forordning (EF) nr. 884/2005 [3] om fastlæggelse af procedurer for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring. Den 9. april 2008 vedtog Kommissionen så forordning (EF) nr. 324/20084 om fastlæggelse af reviderede procedurer for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring, der også fastsætter "procedurerne for Kommissionens overvågning af gennemførelsen af direktiv 2005/65/EF samtidig med inspektionerne i forhold til medlemsstaterne og havnefaciliteterne for så vidt angår havne…". Denne forordning, der ophæver forordning (EF) nr. 884/2005, trådte i kraft den 1. maj 2008.

Direktivets artikel 19 nævner, at: "Senest den 15. december 2008 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa- Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport på grundlag af bl.a. de oplysninger, der er fremkommet i medfør af artikel 13 [Gennemførelse og overensstemmelseskontrol]. I rapporten analyserer Kommissionen medlemsstaternes efterlevelse af direktivet og effektiviteten af de trufne foranstaltninger. Den fremsætter om nødvendigt forslag om supplerende foranstaltninger."

Denne rapport evaluerer direktivets gennemførelse og effektiviteten af de trufne foranstaltninger.

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring - EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter – EUT L 129 af 29.4.2004, s. 6.