Beredskap mot biologisk krigføring og terrorisme

Beredskap mot biologisk krigføring og terrorisme

Grønnbok om biologisk beredskap

Nærmere omtale


Bakgrunn og formål (fra Kommisjonens grønnbok, dansk utgave)

Formålet med grønbogen er at stimulere debatten og iværksætte en høringsproces på EU-plan
om, hvordan de biologiske risici kan mindskes, og beredskabet og indsatsen kan styrkes
(biologisk beredskab). Høringen kan munde ud i, at der i 2008 træffes nogle konkrete
foranstaltninger vedrørende biologisk beredskab i overensstemmelse med Fællesskabets og
EU's beføjelser. De konkrete foranstaltninger skal eventuelt for visse områders vedkommende
fremlægges og udarbejdes særskilt under overholdelse af de gældende beslutningsprocedurer
og efter gennemførelse af eventuelle konsekvensanalyser.

For at øge EU's muligheder for at forebygge, reagere på og overvinde følgerne af et biologisk
uheld eller en forsætlig kriminel handling skal der af hensyn til sammenhængen mellem
foranstaltningerne i de forskellige politiske sektorer gennemføres en høring af alle berørte
interessenter i medlemsstaterne og på EU-plan, dvs. de nationale myndigheder med ansvar for
risikoforebyggelse og indsats, menneskers, dyrs og planters sundhed, told, civilbeskyttelse og
retshåndhævelse samt militæret, bioindustrien, epidemiologiske og sundhedsmæssige
sammenslutninger, universitetsinstitutioner og biologiske forskningsinstitutter.

Interessenternes reaktion på de politiske muligheder og forventede resultater, som er angivet i
dette dokument, er afgørende for Kommissionens muligheder for at evaluere de mekanismer
og rammer, som allerede er i brug, vurdere deres anvendelse, påpege eventuelle mangler og
siden om nødvendigt fremsætte forslag om særlige foranstaltninger i overensstemmelse med
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i EF-traktaten. Interessenterne bør desuden overveje, om der er
på nuværende tidspunkt er nogen huller og mangler, og hvad der kunne forbedres.

Offentligheden betragter den internationale terrorisme som en af de vigtigste af de
udfordringer, som Den Europæiske Union står over for i dag. Angrebene i Madrid, London,
New York og andre steder i verden har gjort det klart, at terrorisme er en trussel mod alle
lande og mennesker. Terroristernes angreb er rettet mod vores sikkerhed, værdierne i vores
demokratiske samfund og borgernes grundlæggende rettigheder og frihed. Terroristerne kan
tænkes at anvende ikke-konventionelle midler som f.eks. biologiske våben eller materialer.

Nogle af disse materialer kan inficere tusindvis af mennesker, forurene jorden, bygnings- og
transportaktiver, ødelægge landbruget og inficere dyrebestanden og indvirke på levnedsmidler
og foder på et hvilket som helst stadium i fødevarekæden. Risikoen for biologisk terrorisme
har statistisk været lav, men konsekvenserne kan være altødelæggende. Hvis der bevidst blev
indført dødelige patogener i Den Europæiske Union, eller der indtraf et naturligt
forekommende sygdomsudbrud, eller et sådant blev importeret fra et tredjeland, vil det
sandsynligvis påvirke flere medlemsstater samtidig, eller det vil sprede sig på tværs af
grænserne og få betydelige økonomiske og sociale virkninger.

Fordelene ved den videnskabelige udvikling inden for visse områder opvejer klart de
sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der kan være, men med den verdensomspændende
udvikling inden for biovidenskab og bioteknologi kan visse former for ekspertise og teknologi
med dobbelt anvendelsesformål i hænderne på kriminelle politiske grupperinger og terrorister
bevirke, at de bliver i stand til at gennemføre ødelæggende biologiske angreb. Sideløbende
kan naturligt forekommende sygdomme, laboratorieulykker og andre uforvarende udslip af
sygdomsfremkaldende agenser og patogener udgøre en trussel, som kan få vores samfund til
at bryde sammen eller skade vores økonomier.

Der er inden for en række oplagte sektorer (f.eks. fødevareindustrien, arbejdsmiljø osv.)
blevet vedtaget en omfattende lovgivning for at sikre, at der er et passende sikkerhedsniveau.
Der er dog visse områder, hvor en mangelfuld gennemførelse af sikkerhedsforanstaltningerne
og forekomsten af sikkerhedshuller fortsætter med at udgøre en risiko. Europa kan ikke vente,
indtil der indtræffer en ulykke med alvorlige konsekvenser, eller terrorister benytter sig af
disse huller.