Bruk av ledig frekvensområde ved overgang til digitalt TV

Bruk av ledig frekvensområde ved overgang til digitalt TV

Meddelelse fra Kommisjonen til Europapaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Å dra full nytte av digitaliseringsdividenden i Europa: en felles strategi for anvendelsen av frekvensområdet som frigis ved overgangen til digitalt tv

Nærmere omtale


Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Overgangen fra analogt til jordbaseret digitalt tv ved udgangen af 2012 (1) vil frigøre en hidtil ukendt mængde frekvenser i Europa som følge af digitalteknikkens bedre sendeeffektivitet. Disse frekvenser betegnes "digitaliseringsdividenden".

Digitaliseringsdividenden er en enestående lejlighed til at imødese det hurtigt voksende behov for trådløse kommunikationstjenester (2). Der skabes hermed tilstrækkelig frekvensplads til, at radio- og tv-selskaberne væsentligt kan udvide og udvikle deres tilbud samtidig med, at det sikres, at andre vigtige sociale og økonomiske anvendelser, som f.eks. bredbåndsanvendelser, der kan medvirke til at overvinde den "digitale kløft" (3), får adgang til denne vigtige ressource. Digitaliseringsdividenden kan derfor teoretisk skabe en "win/win"-situation for alle parter.

Tiltag på dette område vil støtte i2010-initiativet (4), der indgår i den fornyede Lissabon-strategi, som fokuserer på betydningen af informations- og kommunikationsteknologiens (IKT) centrale rolle som drivkraft for vækst og innovation. Fordelene ved digitaliseringsdividenden kan imidlertid kun fuldt ud udnyttes, hvis indsatsen uden forbehold koncentreres om at finde de mest værdifulde anvendelser af frekvensområdet. I denne meddelelse foreslås således en samordnet aktion på EU-plan for at sikre en optimal anvendelse af digitaliseringsdividenden ud fra både et socialt og økonomisk synspunkt.

1 KOM(2005) 204 "Hurtigere overgang fra analog til digital radio-/tv-spredning".
2 Som også anerkendt af Europa-Parlamentet, se Europa-Parlamentets beslutning om en europæisk
frekvenspolitik (14.2.2007).
3 KOM(2006) 129 "Bredbånd til hele EU ".
4 KOM(2005) 229 "i2010 – Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse".