Bruk av maskinseparert kjøtt

Tittel

Meddelelese fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om behovet for og bruken av maskinseparert kjøtt i Den europeiske union i fremtiden, inkludert politikken for informasjon til forbrukerne

Siste nytt

Dansk departementsvurdering offentliggjort 23.12.2010

EUs TSE-forordning fra 2001 fastsetter regler for å bekjempe og utrydde visse overførbare prionsykdommer som kugalskap (BSE) hos storfe og skrapesyke hos sau. Forordningen inneholder strenge bestemmelser om maskinseparert kjøtt, dvs. produkter som fremstilles av kjøttrester som fjernes mekanisk fra kjøttbærende knokler eller fjærkrekropper. I prosessen mister eller endrer muskelfibrene sin struktur, og disse produktene vil derfor ikke ble sidestilt med vanlig kjøtt. EU-regelverket om kugalskap forbyr fremstilling av maskinseparert kjøtt fra drøvtyggere. I følge en statusrapport som ble lagt fram 2. desember 2010, har Kommisjonen ingen innvendinger mot dagens praksis, men anbefaler at det lages en veilending som skal gjøre det lettere å identifisere produkter som skal betraktes som maskinseparert kjøtt. En departementsvurdring offentliggjort 23. desember 2010 viser at danske myndigheter er enig med Kommisjonen i at denne type kjøtt av forbrukerhensyn forsatt bør merkes som maskinseparert.

Nærmere omtale

SAMMENDRAG (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

I overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 999/2001 [1] (TSE-forordningen) skal Kommissionen fremlægge en meddelelse for Europa-Parlamentet og Rådet om behovet for og anvendelsen af maskinsepareret kød i EU fremtiden, herunder politikken for oplysning af forbrugerne. Maskinsepareret kød fremstilles ved, at det resterende kød fjernes mekanisk fra kødbærende knogler efter udbening eller fra fjerkrækroppe. Fremstilling af maskinsepareret kød kan være med til at øge de økonomiske fordele ved genindvinding af kød.

I denne meddelelse gives et overblik over de særlige hygiejne- og mærkningskrav i EU-lovgivningen samt over fremstilling og anvendelse af maskinsepareret kød (herunder forbrugernes holdning til anvendelsen af maskinsepareret kød). De metoder, der anvendes til at fremstille maskinsepareret kød varierer meget, og giver nogle produkter, der er meget forskellige med hensyn til visuelle og mikroskopiske (histologiske) aspekter og kvalitetsparametre.

I alt fremstilles der næsten 700 000 ton maskinsepareret kød årligt. I 2007 udgjorde maskinsepareret kød fremstillet under højt tryk 77 % og maskinsepareret kød fremstillet under lavt tryk 23 %. 88 % af det maskinseparerede kød stammer fra fjerkræ og 12 % fra svin. I henhold til BSE-lovgivningen er det forbudt at fremstille maskinsepareret kød af drøvtyggere. Den samlede værdi af den rapporterede fremstilling af maskinsepareret kød skønnes derfor at være mellem 400 og 900 mio. EUR årligt. 20 % af det maskinseparerede kød, der fremstilles i EU, eksporteres. Importen er ubetydelig.

Kommissionen har ingen indvendinger mod den fortsatte anvendelse af maskinsepareret kød, hvilket generelt støttes af medlemsstaterne og de berørte parters organisationer. Der er konstateret visse vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af de hygiejne- og mærkningskrav, der er fastsat i EU-lovgivningen, først og fremmest med hensyn til de anvendte definitioner. For at sikre en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen og fair konkurrence på EU-markedet vil Kommissionen udarbejde en vejledning, der skal gøre det nemmere at identificere de produkter, der skal betragtes som maskinsepareret kød, eller foreslå lovgivningsmæssige ændringer, hvis det er relevant.

Kommissionen finder endvidere, at de gældende bestemmelser om mærkning af maskinsepareret kød er passende og derfor bør opretholdes.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1923/2006.