CO2-utslipp fra nye personbiler i 2008

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Overvåking av CO2-utslipp fra fabrikknye personbiler i EU: data for 2008

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.1.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 1753/2000/EF1 skal Kommissionen hvert kalenderår forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der er udarbejdet på grundlag af de overvågningsdata, den modtager fra medlemsstaterne. Nærværende rapport omhandler overvågningsdataene for 2008.

Overvågning og rapportering som defineret i forordning (EF) nr. 443/20092 kommer til at
træde i stedet for den overvågning, der bygger på beslutning (EF) nr. 1753/2000. Ved artikel 15 i forordning (EF) nr. 443/2009 ophæves beslutning (EF) nr. 1753/2000 med virkning fra den 1. januar 2010, idet dog artikel 4, 9 og 10 først ophæves, når overvågningsrapporten med data for 2009 er forelagt for Europa-Parlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2010