Direktivet om kasserte kjøretøy: rapport om nasjonal gjennomføring i 2005-2008

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om gjennomføring av direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy for perioden 2005-2008

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.11.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer [1] tager primært sigte på at forebygge affald fra køretøjer og tilsigter desuden genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af udrangerede køretøjer og komponenter deraf, så der skal bortskaffes mindre affald. Desuden skal de i direktivet indeholdte foranstaltninger få alle aktører, der er involveret i køretøjernes livscyklus, herunder især dem, som er direkte involveret i behandlingen af udrangerede køretøjer, til at vise større miljøhensyn.

Artikel 9 i direktiv 2000/53/EF forpligter medlemsstaterne til hvert tredje år at sende en rapport til Kommissionen om gennemførelsen af dette direktiv på grundlag af et spørgeskema fastlagt ved Kommissionens beslutning 2001/753/EF [2] efter proceduren i artikel 6 i direktiv 91/692/EØF [3]. Spørgeskemaet består af to dele. Første del vedrører enkeltheder om omsætningen af direktivet i national ret, mens anden del vedrører oplysninger om den konkrete gennemførelse af direktivet.

Efter den første gennemførelsesrapport (KOM(2007) 618 endelig), som dækkede gennemførelsen i perioden fra den 21. april 2002 til den 21. april 2005 (eller fra den 1. maj 2004 til den 21. april 2005 for de medlemsstater, der blev optaget i Det Europæiske Fællesskab den 1. maj 2004), dækker denne rapport perioden fra den 21. april 2005 til den 21. april 2008 (for de medlemsstater, der blev optaget i Det Europæiske Fællesskab den 1. januar 2007, fra denne dato til den 21. april 2008).

Indberetningsdisciplinen var ikke fuldt tilfredsstillende. Fem medlemsstater [4] gav ikke Kommissionen oplysninger om omsætningen af direktivet i national ret. En lang række svar manglede, var ufuldstændige eller uklare. I henhold til Kommissionens beslutning 2005/293/EF [5] var medlemsstaterne forpligtet til i 2008 at indberette årlige data om opfyldelsen af målene for genbrug/genvinding og genbrug/nyttiggørelse for 2006. Det haltede med overholdelsen af indberetningsfristerne, og som følge af indberetningsmetodologiernes kvalitet var nogle af de modtagne tal tvivlsomme. Kommissionen tog skridt til at hjælpe medlemsstaterne med at øge datakvaliteten og sammenligneligheden ved at nedsætte en ekspertgruppe til behandling af problemet [6].

Kommissionens undersøgelser af de nationale gennemførelsesforanstaltningers overensstemmelse med direktivet har vist, at omsætningen i national ret gennemgående er god, selv om der er tilfælde af manglende overensstemmelse, som allerede er eller kan blive genstand for overtrædelsesprocedurer.

Medlemsstaterne var i stand til at tilvejebringe flere oplysninger om gennemførelsen i praksis og håndhævelsen af retsbestemmelserne end for den foregående indberetningsperiodes vedkommende, men der kan ikke foretages en udtømmende vurdering af den overordnede situation på basis af de modtagne svar.

1 EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.
2 EFT L 282 af 26.10.2001, s. 77.
3 EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48.
4 Der er indledt overtrædelsessager mod de medlemsstater, der har forsømt at indberette disse data.
5 EUT L 94 af 13.4.2005, s. 30.
6 Der blev nedsat en ekspertgruppe til at behandle problemet med deltagelse af repræsentanter fra medlemsstaterne, bilindustrien og Kommissionens GD Miljø og Eurostat. Gruppens første møde skal efter planen afholdes i efteråret 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg