Eksponering for elektromagnetiske felt

Tittel

Rapport fra Kommisjonen om gjennomføring av rådsrekommandasjon 1999/519/EF av 12. juli 1999 om begrensning av befolkningens eksponering for elektromagnetiske felt (0-300 GHz). Andre gjennomføringsrapport 2002-2007.

Status:

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 1.9.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. INDLEDNING
Offentligheden udsættes for elektromagnetiske stråler, der stammer fra et stadig stigende antal meget forskellige elektriske og elektroniske anordninger og installationer. De elektromagnetiske stråler kan under visse forhold have biologiske virkninger. Den 12. juli 1999 vedtog Rådet en henstilling (1999/519/EF) for at begrænse befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter.

Det er medlemsstaternes ansvar at beskytte befolkningerne mod potentielle sundhedsskader. Men med rådshenstillingen blev der fastsat et sæt basisrestriktioner og referenceniveauer, der skal tjene medlemsstaterne som retningslinje og danne grundlag for EU-lovgivning om produktsikkerhed. Restriktionerne og niveauerne svarer til dem, der er fastsat af the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). I henstillingen opfordres Kommissionen til at følge eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske stråler. Kommissionen fremlagde i 2002 sin første rapport. Dette er den anden rapport, som vedrører situationen i EU-27 og bygger på oplysninger fra medlemsstaterne samt indeholder en ajourført liste over initiativer, som Kommissionen har taget med henblik på at undersøge den tilgængelige videnskabelige viden.

[...]

4. KONKLUSION
Formålet med Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0Hz-300 GHz) er at skabe en EU-ramme for nationale politikker og foranstaltninger, der skal sikre en høj grad af beskyttelse af befolkningen og en ramme for EU-lovgivning og normer for eksponering for elektromagnetiske felter fra elektriske/elektroniske produkter og anordninger. Denne henstilling er baseret på retningslinjer fra the International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), der tager sit udgangspunkt i de akutte virkninger af menneskers eksponering for elektromagnetiske felter. For at sikre, at henstillingen bygger på den seneste videnskabelige viden, vil den blive gennemgået regelmæssigt. I 2007 gennemgik Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) den videnskabelige viden om eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter og konkluderede, at der ikke fandtes konsekvente videnskabelige beviser for, at det var nødvendigt at revidere basisrestriktionerne og referenceniveauerne i Rådets henstilling. Ikke desto mindre pegede VKNNPS på huller i den relevante videnskabelige viden og områder, hvor der var behov for yderligere forskning, både på nationalt og europæisk plan. Anbefalingerne fra VKNNPS afspejles allerede i indkaldelserne i det syvende rammeprogram for forskning.

Europa-Kommissionen har nøje fulgt gennemførelsen af Rådets henstilling i medlemsstaterne. De fleste medlemsstater har gennemført den enten via love eller bekendtgørelser eller gennem vejledende henstillinger. Generelt bliver foranstaltningerne forbedret i de lande, hvor Rådets henstilling endnu ikke er gennemført. Men de specifikke gennemførelsesforanstaltninger varierer betydeligt fra land til land.

En Eurobarometer-undersøgelse af borgernes opfattelse af emnet elektromagnetiske felter viser også en betydelig utilfredshed med hensyn til oplysning og kommunikation. Flertallet ønsker at modtage flere oplysninger om eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter gennem tv, presse og radio, mens de fleste oplysninger i dag formidles via internetsteder og særlige publikationer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg