En europeisk havnepolitikk

En europeisk havnepolitikk

Meddelelse fra Kommisjonen om en europeisk havnepolitikk

Europaparlamentets uttalelse 04.09.08

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Mere end 1 200 handelshavne findes langs Europas 100 000 km kystlinje, og adskillige hundrede findes langs de 36 000 km indre vandveje. De er centrale for omladning mellem transportformer og afgørende for håndteringen af 90 % af Europas internationale handel.

Endvidere håndterer havnene til støtte for den overordnede transportpolitik (1) 40 % af de tonkm, der gennemføres i forbindelse med samhandelen inden for Fællesskabet. De er også nøglen til den europæiske samhørighed i kraft af regelmæssige passager- og færgetjenester.

Udbygningen af krydstogtindustrien har omdannet nogle af havnene til turistcentre for byer og hele regioner. De er afgørende for udviklingen af nærskibsfart og i mange tilfælde trafik ad de indre vandveje. Disse to transportformer er økonomisk fordelagtige og kan over lange afstande erstatte mindre bæredygtige transportformer. Havne danner direkte og indirekte grundlag for mere end en halv mio. arbejdspladser, og de sikrer dynamik og udvikling i hele regioner, herunder de mest fjerntliggende regioner i overensstemmelse med Lissabonstrategien.

Sigtet med denne meddelelse er et effektivt system af havne i EU, der står mål med fremtidens transportbehov i EU, og der fastlægges en handlingsplan for Europa-Kommissionen. Den følger op på en omfattende høring af interessenter i 2006-2007 med bl.a. seks workshops, to store konferencer og møder med eksperter fra medlemsstaterne.

Denne meddelelse om havne følger også op på og gennemfører den nyligt vedtagne meddelelse om en integreret EU-havpolitik (2), der tager fat på alle havrelaterede politikker og aktiviteter på en samlet måde som middel til at fremme den økonomiske vækst og beskæftigelse på bæredygtig vis.

1 KOM(2006) 314.
2 KOM(2007) 575.

Europeparlamentets komiteinnstilling: saksordførers vurdering (dansk utgave)

Ordføreren bifalder Kommissionens meddelelse. I beslutningsforslaget understreger Parlamentet især sektorens betydning i Europa og dens diversitet.

Hvad angår offentliggørelsen af retningslinjer for Fællesskabets miljølovgivnings anvendelse på denne sektor, understreges det i betænkningen, hvor vigtigt det er at anlægge et fælles perspektiv på miljø og udvikling af havne. Det er nødvendigt at tage hensyn til de særlige forhold, der gælder for EU's havne, når man som lovgiver beskæftiger sig med miljøpolitikken.

Forbindelserne med oplandet er af væsentlig betydning for havnene og deres udvikling. En havn med en udmærket beliggenhed vil ikke kunne udnytte sit potentiale, hvis ikke forbindelserne med oplandet er gode. Desuden bør søtransport sikres samme betingelser som andre transportformer. Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til at sikre samme betingelser for denne sektor i forslaget om et søtransportområde uden barrierer. Nærskibsfart i Europa bør ikke stilles ringere end andre transportformer, og varer, der er klareret i Fællesskabet, bør ikke underkastes ny toldkontrol i Europa.

Hvad angår teknologien, understreges de nye teknologiers betydning for sektoren. De nye teknologier kan gøre det muligt for havnene at imødegå pres som følge af konkurrencen med havne i tredjelande og manglende plads til at udvikle sig og således øge deres effektivitet og rentabilitet. Konkurrencen med havne i tredjelande er en kilde til bekymring, eftersom disse havne ikke er underlagt samme regler som havnene i Fællesskabet og derfor kan være bedre stillet på grund af mere eftergivende lovgivning om statsstøtte eller miljøhensyn.