Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet

Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen. Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet

EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.9.2009

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.9.2009)

Sammendrag av innhold
Energieffektivisering har kommet høyt opp på dagsorden i EU. EU toppledere har gjennom vedtak i det europeiske råd (DER) forpliktet seg til å kutte primærenergiforbruket med 20 prosent sammenliknet med projeksjoner for 2020. Energi- og klimapakken og "20-20-20" vedtaket fra mars 2007 innebar også et mål om 20 prosent energieffektivisering frem mot 2020 ved siden av 20 prosent fornybarandel i energimiksen og 20 prosent kutt i CO2-utslippene. Energihandlingsplanen (EEAP) fra 2006 skal nå revideres og det er forventet at en ny plan skal foreligge fra Kommisjonen i november 2009. Det har vært gjennomført en konsultasjonsrunde med interesserte parter og disse innspillene vurderes nå i Kommisjonen frem mot endelig revisjon av EEAP. Sverige har i sin EU-formannskapsperiode 2. halvår 2009 satt energieffektivisering høyt opp på dagsorden. Sverige vil bidra til en mer "Eco Efficient Economy". I dette bildet står energieffektiviseringspolitikken og revisjon av EEAP sterkt. Det har i sommer (23.-24. juli 2009) vært arrangert et uformelt energi og miljøministermøte hvor Norge deltok. På dette møtet drøftet ministrene hva som bør være innholdet i en ny EEAP.

Arbeidet med en revisjon av EEAP fra Kommisjonen faller sammen med at Råd og Europaparlamentet har en rekke nye direktiver i prosess mot vedtak på dette området ( se egne EØS-notater). Dette gjelder omarbeiding ("recast") av energimerkedirektivet, omarbeiding ("recast") av byggenergidirektivet og gjennomføring av ecodesigndirektivet. Under ecodesigndirektivet er det en lang rekke forordninger som er i prosess mot gjennomføring og vedtak som innebærer minstestandarder for en rekke energiforbrukende utstyr ("Energy Using Products (EUPs). Det svenske formannskapet har en uttalt ambisjon om å bringe sakene nærmere frem mot vedtak.

Energieffektivisering er en viktig bestanddel i EUs energipolitiske tilnærming med vektlegging av en helhet som omfatter både forsyningssikkerhet, klimamål og konkurranssevne. Den såkalte energieffektivitetspakken fra november 2008 var således en integrert del av Strategic Energy Review II - SEER II).

I meddelsen om energieffektivisering fra 13.11.2008; "Energy Efficeincy - Delivering the 20 percent target" [COM(2008)772final], drøftes betydningen av energieffektiviseringspolitikkens muligheter til å levere i forhold til 20 prosentmålet. Det konkluderes med at dagens EU lovgivning alene ikke vi kunne forbedre energieffektiviteten i nøkkelsektorer. Det antydes at andre instrumenter enn direktiver må medvirke. I henhold til analysen vil dagens vedtatte lovgivning kun bidra med 13 prosent av 20 prosent-målet. En styrket lovgivning sammen med komplementære virkemidler vil dermed være sentralt.

Meddelelsen fra 2008 understreker at det er fem pilarer i EUs energieffektivieringspolitikk. Dette er:

(1) Det overordnede energipolitiske rammeverk under den europeiske handlingsplanen som vil revideres ("European Energy Efficiency Action Plan")

(2) Nasjonale handingsplaner under rammedirektivet for energieffektivisering og energitjenester ("energitjenestedirektivet" - dette direktivet fra 2006 er fremdeles til behandling i EØS-prosessen)

(3) Det juridiske rammeverk for de viktigste forbrukssektorer som bygninger og energiforbrukende utstyr

(4) Flankerende politikkområder som samarbeid mellom europeiske byer hvor også norske byer er invitert ("Covenant of Mayors"), nettverksbygging og finansiering. Når det gjelder finansiering er det bevilget 4,2 mrd. EUR til energieffktvisering gjennom "cohesion funds" og det samarbeides med EIB og EBRD.

(5) Internasjonalt samarbeid om enegieffektivisering. Kommisjonen samarbeider med tredjeland gjennom bilaterale dialoger med blant annet Brasil, Kina, Russland, USA, gjennom nærområdepolitikk "neighbourhood-policy" og gjennom G8-prosessen om et internasjonalt partnerskap for energieffektivisering.

De politiske prosesser rundt energieffektivisering i EU vil nå preges av EUs handlingsplan for energieffektivisering som nå vil legges frem av Kommisjonen i november 2009, på bakgrunn av den konsultasjon som har funnet sted.

Vurdering
Fra norsk side vurderes de ulike initiativ løpende gjennom EØS-organene. Norge samarbeider tett med EU på området energieffektivisering og en rekke direktiver er allerede tatt inn i EØS-avtalen. Vi samarbeider med EU innen programmet "Intelligent Energy for Europe" (IEE). EØS-avtalen gir også en mulighet til å delta i komiteer knyttet til de ulike direktiver.

Gjennom arbeidet i EFTA fanges nye initiaver opp som f.eks. EU EEAP som kommer i november ( "Energy Efficiency Action Plan"). Høsten 2009 planlegges det derfor samtaler med Kommisjonen om innholdet og EØS-relavansen av nytt mulig regelverk som kan følge av EEAP.

Status
Det er forventet fremdrift knyttet til en rekke direktiver under det svenske formannskap parallellt med fremlegging av en nye "Handlingsplan for Energieffektivisering". Energieffektivisering vil bli tema for energirådsmøte (TTE-Council) den 7.12.2009.

Oppsummering av konsultasjonsrunden vil fremlegges av Kommisjonen medio september 2009.

Direktivene i prosess følges av Norge gjennom de vanlige EØS-strukturer og det ordinære komitéarbeid ( f.eks under energimerkedirektivet og ecodesign direktivet). Innholdet i den nye EEAP som kommer i november, vil være viktig for vurdering i EØS. Energirådsmøtet den 7.12. 2009 vil være avgjørende for hvilket nytt regelverk Kommisjonen kan komme til å legge frem.

Link til meddelsen om energieffektivsiering fra 13. november 2008 " Energy Efficiency- Delivering the 20 % target" er lagt ut her:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0772:EN:NOT