Energipolitikk for Europa

Tittel

Meddelelse fra Europakommisjonen om en energipolitikk for Europa

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen la den 10. januar 2007 frem en meddelelse om en energipolitikk for Europa (”Communication on an Energy Policy for Europe”). Dokumentet er et resultat av en høringsrunde i 2006 knyttet til Grønnboken om forsyningssikkerhet, bærekraftig energi og konkurranseevne. ”Energy Policy for Europe” er en del av EUs strategiske energigjennomgang og inneholder en rekke meddelelser i en ny stor ”energipakke”. Meddelelsen fra Europakommisjonen utgjør et viktig grunnlag for en videre politisk drøftelse av mer langsiktige visjoner for energifeltet i Europa i både rådet under det tyske formannskapet i EU, samt i Europaparlamentet våren 2007.

Dokumentet ”Energy Policy for Europe” består av forskjellige tiltak for å nå hovedmål i energipolitikken knyttet til bærekraftig utvikling, forsyningssikkerhet og konkurranseevne. Et foreslått strategisk mål for energipolitikken til EU er forpliktelsen til å redusere CO2 utslippene med 20 % i 2020 (i EU totalt med 1990 som basisår). En slik mål vil også være et bidrag til EUs miljømål. I internasjonale forhandlinger vil EUs mål være en 30 % reduksjon i klimagassutslippene for alle industriland i 2020. De globale utslipp må reduseres med 50 % i 2020 som betyr at industriland må foreta kutt i størrelsesorden 60-80 %. EuropaKommisjonen uttrykker at dette vil kreve at EU påtar seg en global lederrolle spesielt innen energiområdet. I ”Energy Policy for Europe” sees EUs energi og klimapolitikk i sammenheng.Bærekraftig utvikling, forsyningssikkerhet og konkurranseevne skisseres som hovedmålene i EUs energipolitikk. Europakommisjonen beskriver en rekke tiltak i en handlingsplan (”action plan”) for oppnå hovedmålene.

Hovedpunktene i denne handlingsplanen er som følger;

1) EU vil forplikte seg til elektrisitets- og gassmarkedsliberalisering slik at det blir en realitet. Det foreslås at en arbeider videre med konkrete forslag til regelendringer som peker i retning av bedre utskilling av overføringsleddet i gass- og elektrisitetsselskaper, en styrking av de nasjonale regulatorer samt et bedre samarbeid mellom regulatorer på europeisk nivå. Nye direktivforslag vil foreslås i løpet av 2007.

2) EU vil arbeide med de mekanismer som står til rådighet innen forsyningssikkerhets- og beredskapspolitikken på energiområdet.

3) Kvotehandelssystemet for klimagasser skal forbli et sentralt element også etter 2012.

4) EU må i følge Kommisjonens ”Energy Policy for Europe” arbeide for at den blir den mest energieffektive region i verden med en forbedring i energieffektiviteten med 20 % i 2020. En rekke tiltak er her er allerede lagt frem i en handlingsplan for energieffektivisering i oktober 2006. Det tas sikte på en internasjonal avtale om energieffektivisering.

5) EU opprettholder ambisjonen om å forbli en verdensleder innen fornybar energi. I 2020 skal en sikre at 20 % av all energi kommer fra fornybar energi. Det skisseres forslag til et nytt veikart for fornybar energi. (”Renewable Energy Road Map”) med innsats innen elektrisitet, oppvarming og transport-sektoren (biodrivstoff). Ny lovgivning kan forventes i løpet av 2007.

6) Det skal fremlegges en målrettet strategisk energiteknologiplan i løpet av 2007 med realistiske ressurser. En opptrappet innsats skal gå til blant annet til fortsatt utviklingsarbeid innen vind, solenergi, hydrogen og kull- og gasskraftanlegg med karbonrensing.

7) EU-kommisjonen vil ha som ambisjon at EU viser globalt lederskap innen utvikling av teknologier for karbonfangst og deponering. Et gunstig regulatorisk rammeverk og FoU skal bidra til dette. Målet er at inntil 12 demonstrasjonsanlegg innen kull- og gasskraftanlegg med karbonrensing er i produksjon innen 2015, og at teknologien skal være tilgjengelig innen 2020.

8) EU-kommisjonen slår fast at 15 % av elproduksjonen i EU kommer fra kjernekraft og at kjernekraftopsjonen er et valg for det enkelte medlemsland. Et program for kjernekraft i EU må basere seg på de høyest mulige standarder. Det tas sikte på å etablere en høynivågruppe.

9) Ut fra at EU ikke alene kan nå sine energi- og klimamål vil det kreves en internasjonal energipolitikk for EU hvor EU taler med en stemme. I de eksterne energirelasjoner skal det arbeidet videre med de dialoger og samarbeidsrelasjoner som er utviklet.

10) Det skal utvikles et bedre overvåkings- og observasjonssystem for utvikling av energipolitikken. Målet er å strømlinjeforme rapporteringsforpliktelser som påhviler medlemsland og EU-kommisjonen.

Sakkyndige instansers merknader
Saken behandles i Spesialutvalget for energi, hvor Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
Tiltakene i "Energy Policy for Europe" forutsetter politiske vedtak før de settes i verk. En rekke av de lovforslag sopm er en oppfølging av "Energy Policy for Europe" og i rådskonklusjonene fra toppmøtet i mars 2007 om en energihandlingsplan er etter en forløpig vurdering EØS-relevante. Det er for tidlig å vurdere om eventuell lovgivning vil medføre lovendring i norsk lov. De forslag som vil komme på de ulike områder som dekkes av "Energy Policy for Europe" og de foreløpige politiske konklusjoner vil først måtte forhandles frem i Råd og Europaparlement. Sakene følgfes imidertid tett gjennom EØS-prosessene på vanlig måte.

Dette er utarbeidet ESØS-notater på de ulike felt som er dekket av energihandlingsplanen til toppmøtet og energiministrene.

Status:
EUs energiministre drøftet "Energy Policy for Europe" under møtet i energi- og transportsrådsformasjonen i rådet 15. januar 2007. Saken ble videre diskutert under møtet i det europeiske råd i 2007. Europakommisjonen har fulgt opp disse møtene og lagt frem konkrete forslag til oppfølging av energiminister- og toppmøtene i EU. En "energimarkedspakke" med fem ulike juridiske tekster ble fremlagt den 19. september 2007 og forhandles nå i Råd og Europaparlament ( se jf egne EØS-notater). En strategisk energiteknologiplan (SET-plan) ble lagt frem mot slutten av 2007 og en pakke med forslag innen energi og klima (energi og klimapakke) ble fremlagt 23. januar 2008.

Energi- og klimapakken inneholder forslag til direktiv for å fremme fornybar energi, et justert kvotedirektiv (Emission Trading Scheme-ETS) og direktiv om lagring av CO2 (CCS-direktiv). Fornybardirektivet forhandles frem av energimiinstrene mens ETS- og CCS direktivene forhandles frem av miljøministrene i EU. På toppmøtet til EU i mars 2008 ble det enighet om å forsøke å sluttføre energi og klimapakken i 2008. Energi og klimapakken har høy prioritet under det franske formanskap i EU.

Det franske formannskap har samtidig forsterket oppmerksomheten mot aktuelle EU interne og internasjonale tiltak innen energieffektivisering. Blant annet ble det den 3.-5. juli 2008 organisert et uformelt energi- og miljøministermøtet ved oppstarten av det franske formannskapet i EU hvor energieffektivsiering stod høyt på dagsorden.

Under G-8 møtet i Japan 8. juni var EU drivkraft bak "International Partnership for Energy Efficiecny Cooperation" (IPEEC). Tanken er at at IEA vil følge opp dette i den praktiske implementering. Dete er deremd også en konkret oppfølging av energihandlingsplanen vedtatt av toppmøtet fra mars 2007.

Høsten 2008 er det forventet at Kommisjonen vil legge frem konkrete analyser og mulige nye forslag til direktiger gjennom "Strategic Energy Review". Det er signalisert at fokus i de forslag som kommer høsten 2008 er knyttet opp til forsyningssikkerhet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet