Erfaringene med stempling av pass til personer fra tredjeland (Schengen-grenseregler)

Erfaringene med stempling av pass til personer fra tredjeland (Schengen-grenseregler)

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om hvordan bestemmelsene om stempling av reisedokumenter til statsborgere fra tredjeland fungerer, jf. artikkel 10 og 11 i forordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler)

Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Den 13. oktober 2006 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage, i det følgende benævnt "Schengengrænsekodeks" [1] , i kraft. Schengengrænsekodeksen bekræftede den forpligtelse til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved indog udrejse, som blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 2133/2004 [2]. Kodeksen indeholder også en liste over dokumenter, hvori der skal anbringes et ind- og udrejsestempel, og over dokumenter, som er fritaget for stempling. De kompetente nationale myndigheder har endvidere fået mulighed for at formode, at en tredjelandsstatsborger med et rejsedokument, hvori der ikke er et indrejsestempel, ikke overholder reglerne for opholdets varighed i den pågældende medlemsstat. Tredjelandsstatsborgeren har mulighed for at tilbagevise formodningen. Hvis vedkommende ikke tilbageviser formodningen, kan han/hun blive udvist fra de pågældende medlemsstaters område.

Den 6. november 2006 vedtog Kommissionen en henstilling om en fælles "Praktisk vejledning for grænsevagter" [3], i det følgende benævnt "Schengenvejledningen", med specifikke retningslinjer for stemplingen af rejsedokumenter (anden del, afsnit I, punkt 4), navnlig for fritagelser fra stempling, tilfælde af manglende plads til et stempel i rejsedokumentet, stempling af rejsedokumenter tilhørende tredjelandsstatsborgere, som er visumpligtige osv.

Det hedder i artikel 10, stk. 6, i Schengengrænsekodeksen, at "Kommissionen aflægger inden udgangen af 2008 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes bestemmelserne om stempling af rejsedokumenter fungerer".

Med henblik på denne rapport udsendte Kommissionen i august 2008 et spørgeskema til medlemsstaterne for at indhente oplysninger om gennemførelsen af bestemmelserne om stempling af tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter. Der måtte sendes en del rykkere for at få de nødvendige oplysninger. Denne rapport er udarbejdet på grundlag af de besvarelser, som 25 Schengenmedlemsstater har indsendt. To medlemsstater (Malta og Portugal) har ikke indsendt de ønskede oplysninger [4].