EU-høring om det europeiske forskningsområdet - høsten 2011

Tittel

Consultation on the ERA Framework: Areas of untapped potential for the development of the European Research Area (ERA)

Siste nytt

Resultater fra konsultasjonen offentliggjort av Kommisjonen 30.1.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Nedbrydelse af barriererne for forskning – høring om det europæiske forskningsrum

Bruxelles, den 13. september 2011 – Forskere og andre interesserede grupper og enkeltpersoner bliver i dag bedt om at hjælpe med til at omdefinere forskningslandskabet i Europa. Europa-Kommissionen har indledt en offentlig høring for at finde ud af, hvordan det europæiske forskningsmiljø kan forbedres radikalt. Målet er at realisere det europæiske forskningsrum senest i 2014, hvorved der skabes et ægte indre marked for viden, forskning og innovation. Dette vil sætte forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder i stand til at flytte, konkurrere og samarbejde på tværs af grænserne, hvilket vil øge vækstmulighederne.

EU's kommissær for forskning og udvikling Máire Geoghegan-Quinn udtalte i forbindelse hermed: "Behovet for at sætte gang i Europas økonomi betyder, at vi må få det allerbedste ud af forskningen. Det er uacceptabelt, at det ofte er mere attraktivt og lettere for vore topvidenskabsfolk at krydse Atlanten end at flytte rundt inden for EU. Vi ønsker, at forskersamfundet fortæller os, hvad de har brug for, så vi kan samarbejde om at fjerne barriererne for vækst og beskæftigelse."

Høringen løber til den 30. november 2011. Nogle af de spørgsmål, Europa-Kommissionen ønsker at tage fat på, er følgende:

• er forskerne på udkig efter nye muligheder, men føler sig samtidig fastlåst bag de nationale grænser?

• har videnskabsfolkene behov for nye forskningsinfrastrukturer for at gennemføre og afprøve ideer?

• har forskersamfundet behov for flere muligheder for at udveksle synspunkter, gennemføre nye projekter og skabe nye produkter og tjenesteydelser?

Kommissionen vil støtte sig til de indkomne svar på disse og mange andre spørgsmål, når den skal færdiggøre sit forslag til en forbedret ramme for det europæiske forskningsrum, som skal offentliggøres inden udgangen af 2012. Rammen vil optimere samordningen af forskningsmidlerne på tværs af medlemsstaternes grænser og dermed forbedre effektiviteten og virkningen af europæisk forskning.

Europa-Kommissionen har udpeget det europæiske forskningsrum som en forudsætning for en ny æra med innovation og konkurrenceevne i Europa, hvor de bedste hjerner samarbejder, således at EU bliver et "innovations-EU". I februar gav Det Europæiske Råd sin opbakning ved at opfordre EU til hurtigt at fjerne de resterende hindringer for tiltrækning af talenter og investeringer og indføre et samlet europæisk forskningsrum i 2014.

Baggrund
Med Europa-Kommissionens grønbog om det europæiske forskningsrum (KOM(2007) 6) blev der i 2007 sat nyt liv i skabelsen af et europæisk forskningsrum, som Europa-Kommissionen havde foreslået i januar 2000 i sin meddelelse "Mod et europæisk forskningsrum"(COM(2007) 161), og som var blevet iværksat på Det Europæiske Råd i marts 2007.

Lissabontraktaten udgør retsgrundlaget for skabelsen af et europæisk forskningsrum. Formålet med et sådant rum er bl.a. at sikre fri bevægelighed for forskere, videnskabelig viden og teknologi. Til det formål tilskynder EU til fjernelse af skattemæssige og juridiske hindringer for samarbejde på forskningsområdet.

Europa-Kommissionen vil i 2012 foreslå et sæt rammer for det europæiske forskningsrum i overensstemmelse med det tilsagn, den afgav i sin meddelelse om skabelse af et innovations-EU (KOM(2010) 546).

I 2008 indledte Rådet Ljubljanaprocessen for at forbedre den politiske styring af det europæiske forskningsrum og vedtog en fælles vision for det europæiske forskningsrum i 2020. Der gøres konkrete fremskridt gennem en række partnerskabsinitiativer, som Kommissionen foreslog i 2008 for at udvide samarbejdet på fem områder: forskernes karrierer (arbejdsbetingelser og mobilitet), fælles udformning og drift af forskningsprogrammer, skabelse af europæiske forskningsinfrastrukturer i verdensklassen, videnoverførsel og samarbejde mellem offentlig forskning og erhvervslivet samt internationalt samarbejde inden for videnskab og teknologi.

MEMO/11/597

Webstedet om innovations-EU:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm